around the age of sixteen

IV: Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct word for each of the blanks.

Around the age of sixteen, you must make one of the biggest decisions of your life. “Do I stay on at school and hopefully go on vĩ đại university (1) ______ ? Do I leave and start work or begin a training (2) ______?”. The decision is yours, but it may be (3) ______ remembering two things: there is more unemployment (4) ______ those who haven’t been vĩ đại university, and people who have the right (5) ______ will have a big advantage in the competition for jobs. If you decide vĩ đại go (6) ______ into a job, there are many opportunities for training. Getting qualifications will (7)______ you vĩ đại get on more quickly in many careers, and evening classes allow you vĩ đại learn (8) ______ you earn. Starting work and taking a break vĩ đại study when you are older is (9) ______ possibility. In this way, you can save up money for your student days, as well as (10) ______ practical work experience.

Bạn đang xem: around the age of sixteen

Câu 0. (1)

A. former

B. past

C. later

D. after

Đáp án C

later = tiếp sau đó
Các lựa lựa chọn không giống ko phù phù hợp với văn cảnh: A. former = trước, cũ; B. past = cũ, xưa; after = sau khi

Câu 0. (2)

A. term

B. class

C. school

D. course

Đáp án D

course = khóa huấn luyện
Các lựa lựa chọn không giống bị loại: A. term = kì; B. class = lớp học; C. school = ngôi trường học

Câu 0. (3)

A. necessary

B. important

C. useful

D. worth

Đáp án D

worth. Cấu trúc: (to) be worth doing sth = xứng đáng nhằm làm cái gi
Các lựa lựa chọn không giống sai cấu trúc

Câu 0. (4)

A. of

B. among

C. through

D. between

Đáp án B

among = nhập số (nhiều rộng lớn 2 sự vật)
Đáp án A loại vì như thế of + N(số nhiều) = của …; đối với …; C loại vì như thế through = qua quýt …; D loại vì như thế between = thân mật … (2 sự vật)

Câu 0. (5)

A. skills

B. interests

C. habits

D. arts

Đáp án A

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng

skills = kĩ năng
Các đáp án không giống bị loại: B. interest = sự quan hoài, quyền lợi, chi phí lãi; C. habit = thói quen; D. art = nghệ thuật và thẩm mỹ

Câu 0. (6)

A. instant

B. just

C. straight

D. direct

Đáp án C

straight. (to) go straight into = lên đường trực tiếp nhập cho tới …
Các đáp án không giống sai cấu trúc: A.instant (adj) = tức thì tức thì; B. just = chỉ; D. direct (adj) = thẳng

Câu 0. (7)

A. help

B. make

C. give

D. let

Đáp án A

help. (to) help sb vĩ đại bởi sth = canh ty ai làm cái gi
Các đáp án không giống loại: B. make (sb bởi sth) = khiến/bắt ai thực hiện gì; C. give (v) =cho; D. let (sb bởi sth) = nhằm ai làm cái gi

Câu 0. (8)

A. while

B. what

C. where

D. which

Đáp án A

while = trong lúc
Các đáp án không giống loại: B. what, D.which chỉ sử dụng cho tới vật; C.where chỉ sử dụng cho tới cụm tử chỉ vị trí

Câu 0. (9)

A. another

B. always

C. also

D. again

Đáp án A

another + N(số ít) = 1 loại không giống
Các đáp án không giống ko phù phù hợp với văn cảnh: B. always = luôn luôn luôn; C. also = rộng lớn nữa; D. again = lại

Câu 0. (10)

A. doing

B. getting

C. making

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài đất nước

D. taking

Đáp án B

getting. (to) get experience = giành được / thu thập tay nghề
Các lựa lựa chọn không giống ko kết phù hợp với “experience”