bài tập câu gián tiếp

Bài ghi chép 50 Bài tập dượt về Câu con gián tiếp vô Tiếng Anh đặc biệt hoặc đem lời nói giải bao gồm khá đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Câu con gián tiếp và bên trên 50 bài xích tập dượt về Câu con gián tiếp tinh lọc, đem đáp án cụ thể giúp cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Câu con gián tiếp.

50 Bài tập dượt về Câu con gián tiếp vô Tiếng Anh đặc biệt hoặc đem lời nói giải

Phần I. Lý thuyết

1. Định nghĩa

Bạn đang xem: bài tập câu gián tiếp

- Câu trực tiếp: Câu thẳng là lời nói thưa xuất vạc thẳng kể từ người thưa và thông thường được bịa đặt vô vệt ngoặc kép.

Ví dụ: "I am hungry", Bob said.

- Câu con gián tiếp: Câu con gián tiếp hoặc hay còn gọi là câu trần thuật là thuật lại lời nói thưa của những người không giống, ko thuật lại khá đầy đủ những kể từ ngữ tuy nhiên chân thành và ý nghĩa vẫn không thay đổi và ko nằm trong vệt ngoặc kép.

Ví dụ: Bob said he was very hungry.

2. Cách chuyển đổi câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp (câu tường thuật)

*Những thay cho thay đổi về thì của động từ

Thì ở câu trực tiếp Thì ở câu con gián tiếp
1. Hiện bên trên đơn (Simple Present)
Ex: “I work for a post office”, she said.
Quá khứ đơn (Simple Past)
She said she worked for a post office.
2. Hiện bên trên tiếp tục (Present Continuous)
Ex: “I am feeling ill” Tom said to tướng me
Quá khứ tiếp tục (Past Continuous)
Tom told bầm that he was feeling ill.
3. Hiện bên trên hoàn thành xong (Present Perfect)
Ex: Tom said: “I haven’t done it”
Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect) Tom said he hadn’t done it
4. Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn
Ex: “I’ve been waiting for 2 hours”, Jack said
Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn
Jack said he had been waiting for 2 hours.
5. Quá khứ đơn (Simple Past)
Ex: “I didn’t tự it”, he said.
Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect)
He said he hadn’t done it
6. Quá khứ tiếp tục (Past Continuous)
Ex: “I was lying”, he said.
Quá khứ hoàn thành xong tiếp tục ( Past perfect Continuous)
He said he had been lying
7. Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect)
Ex: “I had already done my homework”, Bob said.
Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect)
Ex: Bob said he had already done his homework.
8.Tương lai đơn (Simple Future)
Ex: “I’ll buy it”, Tom said.
Tương lai ở vượt lên trước khứ (Future in the past)
Tom would buy it.

Ngoài rời khỏi, còn tồn tại một số trong những thay cho thay đổi với những động kể từ khuyết thiếu (modal verbs)

Câu trực tiếp Câu con gián tiếp
Can Could
Must/ have to Had to
May Might
Will Would
Shall/ Should Should
Needn’t Didn’t have to

*Chuyển trạng kể từ chỉ xứ sở và thời hạn theo đòi quy luật:

Câu trực tiếp Câu con gián tiếp
This
Ex: “I want to tướng buy this pen.”
That
She said she wanted to tướng buy that pen.
These
Ex: “I want to tướng buy these pens.”
Those
She said she wanted to tướng buy those pens.
Here
Ex: “I want to tướng sit here.”
There
Ex: She said she wanted to tướng sit there.
Now
Ex: “I am sitting in front of TV now.”
Then
She said she was waiting in front of TV then.
Today
Ex: “Today I have a test”
That day
She said she had a test that day.
Yesterday
Ex: “I had a test yesterday.”
The day before/ The previous day. She said she had a test the day before.
Tomorrow
Ex: “I’ll have a test tomorrow.”
The next day/ The following day. She said she would have a test the next day.
Ago
Ex: “I had a test 2 days ago.”
Before
She said she had had a test 2 days before.
Last night
Ex: “I watched TV with my mother last night.”
The night before/ The previous night.
She said she had watched TV with her mother the night before.
Next week
Ex: “I will go on a picnic next week.”
The following week/ The week after.
She said she would go on a picnic the following week.
The day before yesterday
Ex: “I had a test the day before yesterday.”
Two days before/ earlier
She said she had had a test 2 days before.

*Thay thay đổi đại từ:

- Đại kể từ nhân xưng

Câu trực tiếp Câu con gián tiếp
I He/ she
We/ you They
You (nếu là mái ấm ngữ) They/ I/ he/ she
Me Him/ her
Us Them
You (nếu là tân ngữ) Them/ me/ him/ her

- Đại kể từ sở hữu:

Câu trực tiếp Câu con gián tiếp
My His/ her
Our Their
Your Their/ my/ his/ her
Mine His/ hers
Ours Theirs
Yours Theirs/ mine/ his/ hers

- Đại kể từ this/ that, these/ those

+ “This, that” hoàn toàn có thể thay đổi trở nên “it”

+ “These, those” hoàn toàn có thể thay đổi trở nên “that/ them”

Ví dụ: Mary said: “This is the first time I’ve broken my arm.”

→ Mary said that it was the first time she had broken her arm.

3. Tường thuật câu kể (Statements)

S1 + say(s)/ said (that)+ S2 + verb

S1 + tell(s)/ told + O + (that) + S2 + verb

Ví dụ: “I feel really fed up with my job.” said Susan.

→ Susan said that she felt really fed up with her job.

→ Susan told bầm that she felt really fed up with her job.

4. Tường thuật câu hỏi

*Câu chất vấn Yes/No: S + asked/ wanted to tướng know/ wondered + if/ weather+ S + V

- Thêm If/ Whether nhằm khai mạc mang đến mệnh đề trần thuật.

- Trật kể từ thắc mắc (động từ xưa mái ấm ngữ) gửi trở nên trật tự động câu kể (chủ ngữ + động từ). Bỏ do/does/did nếu như đem, thay đổi thì của động kể từ vô mệnh đề trần thuật lùi về vượt lên trước khứ một thì và thay cho thay đổi những nguyên tố khác ví như địa kể từ, chiếm hữu, tân ngữ, những kể từ chỉ thời hạn, xứ sở,…

Ví dụ: “Are you angry?” he asked. → He asked if/whether I was angry.

*Wh-questions (Câu chất vấn đem kể từ nhằm hỏi: what, where, when, how…)

S + asked (+O)/ wanted to tướng know/ wondered + what/ who/…. + S+V

- Không sử dụng If/ Whether tuy nhiên sử dụng lại những kể từ nhằm chất vấn sẵn đem (what/ where/ when,…) nhằm khai mạc mang đến mệnh đề trần thuật.

- Các chuyển đổi không giống triển khai tương tự như Khi trần thuật thắc mắc Yes/No

Ví dụ: “What are you talking about?” said the teacher.

→ The teacher asked us what we were talking about.

5. Tường thuật câu khẩu lệnh, cầu khiến cho, khuyên nhủ, rình rập đe dọa, lời nói chào, ngỏ ý …

*Khẳng định:

S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree/ offer/ refuse... + O + to-V

Ví dụ: “Please wait for bầm here, Mary.” Tom said. (yêu cầu)

→ Tom told Mary to tướng wait for him there.

*Phủ định:

S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree + O + NOT to-V

Ví dụ: “Don’t talk in class” the teacher said to tướng us. → The teacher told us not to tướng talk in class.

6. Tường thuật lời nói đề nghị

S + suggested + ( someone ) + V_ing

Ví dụ: “Why don’t you send her some flowers?” he said.

→ He suggested bầm sending her some flowers.

7. Tường thuật với câu điều kiện

Nếu vô lời nói thưa thẳng đem câu ĐK, thì chỉ mất câu điều loại I là đem sự thay cho thay đổi về THÌ, nhị loại câu ĐK còn sót lại thì vẫn không thay đổi kiểu dáng động kể từ của bọn chúng.

Ví dụ: “If I have a time, I will visit her,” he said.

→ He said that if he had time, he would visit her.

Phần II. Bài tập

Task 1. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. She said, "I am reading."

→ She said that.......

2. They said, "We are busy."

→ They said that ….......

3. He said, "I know a better restaurant."

→ He said that.........

4. She said, "I woke up early."

→ She said that.......

5. He said, "I will ring her."

→ He said that.......

6. They said, "We have just arrived."

→ They said that.......

7. He said, "I will clean the xế hộp."

→ He said that.......

8. She said, "I did not say that."

→ She said that.......

9. She said, "I don't know where my shoes are."

→ She said that.......

10. He said: "I won't tell anyone."

→ He said that.......

1. She said that she was reading.

2. They said that they were busy.

3. He said that he knew a better restaurant.

4. She said that she had woken up early.

5. He said that he would ring her.

6. They said that they had just arrived.

7. He said that he would clean the xế hộp.

8. She said that she had not said that.

9. She said that she did not know where her shoes were.

10. He said that he would not tell anyone.

Task 2. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. "Where is my umbrella?" she asked.

→ She asked.......

2. "How are you?" Martin asked us.

→ Martin asked us.......

3. He asked, "Do I have to tướng tự it?"

→ He asked.......……

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

→ The mother asked her daughter.......

5. "Which dress tự you lượt thích best?" she asked her boyfriend.

→ She asked her boyfriend.......

6. "What are they doing?" she asked.

→ She wanted to tướng know.......

7. "Are you going to tướng the cinema?" he asked bầm.

→ He wanted to tướng know.......

8. The teacher asked, "Who speaks English?"

→ The teacher wanted to tướng know......

9. "How tự you know that?" she asked bầm.

→ She asked bầm.......

10. "Has Caron talked to tướng Kevin?" my friend asked bầm.

→ My friend asked bầm.......

1. She asked where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were.

3. He asked if he had to tướng tự it.

4. The mother asked her daughter where she had been.

5. She asked her boyfriend which dress he liked best.

6. She wanted to tướng know what they were doing.

7. He wanted to tướng know if I was going to tướng the cinema.

8. The teacher wanted to tướng know who spoke English.

9. She asked bầm how I knew that.

10. My friend asked bầm if Caron had talked to tướng Kevin.

Task 3. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. The doctor said to tướng bầm, “You should lose weight.”

The doctor advised bầm.......

2. Mary said, “Let’s go to tướng a movie.”

Mary suggested.......

3. “I didn’t break the windows”, Bill said.

Bill denied.......….

4. “You told a lie, Tom”, she said.

She accused Tom.......

5. “I can’t go to tướng your birthday tiệc nhỏ next Saturday evening, Jack”, said Mary.

Mary apologized for.......

1. The doctor advised bầm to tướng lose weight.

2. Mary suggested going to tướng a movie

3. Bill denied breaking the windows

4. She accused Tom of telling a lie.

5. Mary apologized for not going to tướng Jack’s birthday tiệc nhỏ next Saturday evening.

Task 4. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. “I won’t help you with your homework. Never ! ” Jane said to tướng bầm.

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

Jane refused........

2. Joe said, “Please come to tướng my tiệc nhỏ.”

Joe invited........

3. Mr. Gray said, “Don’t play in the street.”

Mr. Gray warned the children not.......

4. “Would you lượt thích to tướng come on a picnic with us?

They invited.......

5. “Please don’t tell anybody what happened.”

He asked.......

1. Jane refused to tướng help bầm with my homework.

2. Joe invited bầm to tướng his tiệc nhỏ.

3. Mr. Gray warned the children not to tướng play in the street.

4. They invited bầm to tướng come on a picnic with them.

5. He asked bầm not to tướng tell anybody what had happened.

Task 5. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. “If you don’t give bầm a pay rise. I’ll resign.”

She threatened......

2. “I’ll finish the work by the over of this week.”

John promised......

3. “You ought to tướng take a break, Andrew.”

She advised......

4. “Don’t forget to tướng go to tướng the supermarket after work.”

They reminded......

5. “Why don’t we sing a few songs?”

He suggested.......

1. She threatened bầm to tướng resign if I didn’t give her a pay rise.

2. John promised to tướng finish the work by the over of that week .

3. She advised Andrew to tướng take a break.

4. They reminded to tướng go to tướng the supermarket after work.

5. He suggested singing a few songs.

Task 6. Chuyển những câu sau về dạng câu trần thuật

1. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

.......

2. “What would you tự if you had three days off ?” I asked him.

.......

3. “I would have come to tướng see you if I had known your address, Jim” she said.

.......

4. “I’m sure she will help you if you ask her.” , he told me

.......

5. “If Today were Sunday, we wouldn’t go to tướng school.” They said to tướng bầm.

.......

6. She said to tướng bầm, “If I were you, I wouldn’t tell her about this.

.......

7. “There would not be enough seats if a lot of guests came.”

.......

8. “You will be surprised if you meet him.” , Peter said to tướng Linda.

.......

9.The boy said : “I won’t be strong if I don’t swim everyday.”

.......

10. “What would you tự if you saw a snake ?” Nam asked Nga.

.......

1. She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

2. I asked him what he would tự if he had (had) three days off.

3. She told Jim that she would have come if she had known his address.

4. He told bầm that he was sure she would help if I asked her.

6. They told bầm that if that day had been Sunday, they would have gone to tướng school.

7. She told bầm that if she were bầm, she would have told her about that.

8 . If a lot of guest had come, there would have been not enough seats.

9. Peter told Linda that she would be surprised if she met him.

10. The boy said that he would not be strong if he did not swim everyday.

Task 7. Chuyển những câu sau về dạng câu trần thuật

1. “We’ll have lunch outside in the garden if it’s not cold.” ,Mr John said.

.......

2. “Tom would win more races if he trained hard.” , The man said.

.......

3. “If you feel lượt thích a chat, phone bầm tonight.” David said to tướng bầm.

.......

4. “If you isn’t eating sánh much junk food, you would be a lot fitter.” Mother said.

.......

5. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.” , our teacher said.

.......

6. “If I knew her hobbies, I could let you know.” He said to tướng bầm.

.......

7. “If I won the lottery, I would buy a new xế hộp.” , the man said.

.......

8. “If you had listened to tướng my advice, you wouldn’t have made such a big mistakes.” Julia said to tướng LiLi.

.......

1. Mr John said that they would have lunch outside in the garden if it was not cold.

2. The man said that Tom would have won more races if he had trained.

3. David told bầm to tướng phone him that night if I felt lượt thích a chat.

4. My mother told bầm that I would be a lot fitter if I had not been eating sánh much junk food.

5. Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

6. He told bầm that he could have let bầm known if he had known her hobbies.

7. The man said that he would have bought a new xế hộp if he had won the lottery.

8. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened to tướng Julia’s advice.

Task 8. Chọn đáp án đích thị nhất.

1. Jack asked bầm _____.

A. where tự you come from?

B. where I came from

C. where I came from

D. where did I come from?

2. She asked bầm _____ I liked pop music.

A.when     B.what     C.if     D.x

3. The doctor ____ him to tướng take more exercise.

A. told     B. tell     C. have told     D. are telling

4. I wanted to tướng know_____ return trang chủ.

A. when would she

B. when will she

C. when she will

D. when she would

5. Claire told bầm that her father____ a race horse.

A. owns     B. owned     C. owning     D. A and B

Task 9. Here are some things that Sarah said to tướng you:

I’ve been to tướng the Untied States. I can’t drive.
I don’t have any brothers or sisters. I don’t lượt thích fish.
I’m working tomorrow evening. Dave is lazy.
Jane has a very well – paid job. Jane is a friend of mine.
But later Sarah says something diffierent to tướng you. What tự you say?
Sarah You
1 Dave works very hard. But you said he was lazy.
2 Let’s have fish for dinner. But.......
3 I’m going to tướng buy a xế hộp. .......
4 Jane is always short of money. .......
5 My sister lives in Paris. .......
6 I think Thủ đô New York is a great place. .......
7 Let’s go out tomorrow evening. .......
8 I’ve never spoken to tướng Jane. .......

2. But you said you didn’t lượt thích fish

3. but you said you couldn’t drive

4. But you said she had very well-paid job

5. But you sai you didn’t have any brothers or sisters

6. But you said you had never been to tướng the United States

7. But you said you were working tomorrow evening

8. but you said she was friend of yours.

Task 10. Somebody says something to tướng you which is the oppsite of what they said earlier. Complete the answers.

1. A: That restaurant is expensive

B: Is it? I thought you said it was cheap.

2. A: Sue is coming to tướng the tiệc nhỏ tonight.

B: Is she? I thought you said she …………………

3. A: Sarah likes Paul.

B: Does she? Last week you said …………………..

4. A: I know lots of people.

B: Do you? I thought you said ……………………

5. A: Jane will be here next week.

B: Will she? But didn’t you say …………………..

2. she wasn’t coming somewhere else/ … she was staying at trang chủ.

3. she didn’t lượt thích him

4. you didn’t know anybody

5. she wouldn’t be here

Xem tăng những bài xích tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh đặc biệt hoặc đem lời nói giải cụ thể khác:

  • Bài tập dượt về Câu chất vấn đuôi vô Tiếng Anh đặc biệt hoặc đem lời nói giải
  • Bài tập dượt về Chủ ngữ fake vô Tiếng Anh đặc biệt hoặc đem lời nói giải
  • Bài tập dượt Đảo ngữ vô Tiếng Anh đặc biệt hoặc đem lời nói giải
  • Bài tập dượt về If only đặc biệt hoặc đem lời nói giải

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp theo đòi dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Shop chúng tôi.