caroline has worn her new yellow dress only once since she buys it

Câu hỏi:

23/03/2020 33,522

Mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Bạn đang xem: caroline has worn her new yellow dress only once since she buys it

Caroline (A) has worn her new (B) yellow dress only (C) once since she (D) buys it.

D. buys 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

buys => bought

Mệnh đề sau “since” vô thì thời điểm hiện tại hoàn thiện được phân tách ở thì vượt lên khứ đơn

=> đáp án D

Tạm dịch: Caroline khoác cái váy gold color mới mẻ của cô ý có một phiên kể từ thời điểm cô mua sắm nó.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

The children couldn't go swimming because the sea was too rough.

A. The sea was too rough lớn the children's swimming. 

B. The sea was rough enough for the children lớn swim in. 

C. The sea was too rough for the children lớn go swimming. 

D. The children were not calm enough lớn swim in the sea.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSET in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

He didn’t bat an eyelid when he realized lie failed the exam again.

A. didn't show surprise

B. didn't want lớn see 

C. wasn't happy

D. didn't care

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Because Jack defaulted on his loan, the ngân hàng took him lớn court.

A. had a bad personality

Xem thêm: mg +h2so4 đặc nóng

B. paid in full 

C. failed lớn pay

D. was paid much money

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The success of shared holidays depends on ______ you shared it with.

A. whose

B. who

C. whom

D. which

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

We can enjoy live programmes through _________ satellites.

A. communicate

B. communication

C. communicative 

D. communicable

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSET in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

During the earthquake, a lot of buildings collapsed, which killed thousands of people.

A. exploded suddenly

B. fell down unexpectedly

C. went off accidentally

Xem thêm: loài người hình thành vào kỉ

D. erupted violently