chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch naoh

  1. Lớp 12

  2. Chất này tại đây ko phản xạ với hỗn hợp NaOH?

hint-header

Cập nhật ngày: 11-10-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Diệu Anh


Chất này tại đây không phản xạ với hỗn hợp NaOH?

A

ZnO.

B

Al2O3.

C

CO2.

D

Fe2O3.

Chủ đề liên quan

Oxit bị lão hóa khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là

A

MgO.

B

FeO.

C

Fe2O3.

D

Al2O3.

Oxit bị lão hóa khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là

A

CuO.

B

Fe3O4.

C

Fe2O3.

D

Al2O3.

Oxit này tại đây thuộc tính với hỗn hợp HCl sinh đi ra lếu thích hợp muối?

A

Al2O3.

B

Fe3O4.

C

CaO.

D

Na2O.

Dung dịch hóa học này tại đây không phản xạ với Fe2O3?

A

NaOH.

B

HCl.

C

H2SO4.

D

HNO3.

X là oxit của Fe. Cho X nhập hỗn hợp HNO3 quánh giá, chiếm được hỗn hợp Y và ko thấy đem khí bay đi ra. X là

A

FeO.

B

Fe2O3.

C

Fe3O4.

D

FeO hoặc Fe2O3.

Trong những ion sau: Al3+, Mg2+ Fe2+ Fe3+. Ion đem tính lão hóa mạnh mẽ nhất là

A

Al3+.

B

Mg2+.

C

Fe2+.

D

Fe3+.

Kim loại này tại đây khử được ion Fe2+ nhập dung dịch?

A

Ag.

B

Fe.

C

Cu.

D

Mg.

Để khử ion Fe3+ nhập hỗn hợp trở thành ion Fe2+ rất có thể sử dụng một lượng dư

A

kim loại Ag.

B

kim loại Cu.

C

kim loại Mg.

D

kim loại Ba.

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với hóa học này sau đây?

A

NaOH.

B

Ag.

C

Cu.

D

Fe.

Cho hỗn hợp FeCl3 nhập hỗn hợp hóa học X, chiếm được kết tủa ko tan nhập axit clohiđric. Chất X là

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

A

H2SO4 (loãng).

B

CuCl2.

C

NaOH.

D

AgNO3.

Ở sức nóng phỏng thông thường, hỗn hợp FeCl2 thuộc tính được với kim loại

A

Cu.

B

Ag.

C

Au.

D

Zn.

Cho hỗn hợp Fe(NO3)3 tác dụng với hỗn hợp NaOH tạo ra trở thành kết tủa đem màu

A

nâu đỏ rực.

B

trắng.

C

xanh thẫm.

D

trắng xanh rớt.

Ở ĐK thông thường, hóa học này tại đây không đem kĩ năng phản xạ với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A

FeCl3.

B

Fe2O3.

C

Fe(NO3)2.

D

Fe(OH)3.

Dùng lượng dư hỗn hợp này tại đây nhằm tách lấy Ag thoát ra khỏi lếu thích hợp bao gồm Fe, Cu, Ag?

A

HCl.

B

Fe2(SO4)3.

C

NaOH.

D

HNO3.

Công thức chất hóa học của sắt(III) hiđroxit là

A

Fe(OH)3.

B

Fe2O3.

C

Fe2(SO4)3.

D

Fe3O4.

Oxit Fe kể từ đem công thức là

A

FeCl2.

B

FeCl3.

C

FeS.

D

Fe3O4.

Muối sắt(II) sunfua đem công thức là

A

FeS2.

B

FeSO4.

C

FeS.

D

Fe3O4.

Muối sắt(II) sunfat đem công thức là

A

FeS2.

B

FeSO4.

C

FeS.

D

Fe2(SO4)3.

Hợp hóa học sắt(II) nitrat đem công thức là

A

Fe(NO3)2.

B

FeSO4.

C

Fe2O3.

D

Fe2(SO4)3.

Hợp hóa học sắt(III) nitrat đem công thức là

A

Fe(NO3)3.

B

FeSO4.

D

Fe(NO3)2.