chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

Câu hỏi:

15/08/2019 83,215

D. NaCl.

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

Đáp án chủ yếu xác

Chất năng lượng điện li mạnh bao gồm axit mạnh, bazơ mạnh và đa số những muối bột.

Chọn D.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập ăn ý những ion nào là tại đây hoàn toàn có thể tồn bên trên đôi khi nhập và một dung dịch?

A. NH4+, Na+, HCO3-, OH-.

B. Fe2+, NH4+, NO3-, SO42-.

C. Na+, Fe2+, OH-, NO3-.

D. Cu2+, K+, OH-, NO3-.

Câu 2:

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản xạ xẩy ra thân ái cặp hóa học nào là sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A. (1) và (2).

B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

Câu 3:

Chất nào là sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. NaCl.

B. AgCl.

Xem thêm: tỉ lệ nghịch là gì

C. HI.

D. HF.

Câu 4:

Trong những cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào là nằm trong tồn bên trên nhập một dung dịch?

A. NaAlO2 và HCl.

B. AgNO3 và NaCl.

C. NaHSO4 và NaHCO3.

D. CuSO4 và AlCl3.

Câu 5:

Dung dịch axit mạnh H2SO4 0,1M có:

A. pH = 1.

B. pH > 1.

C. pH < 1.

D. [H+] > 0,2M.

Câu 6:

Chất nào là sau đấy là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. NaOH.

B. HF.

C. CH3COOH.

Xem thêm: dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan

D. C2H5OH.