co2 + ca(oh)2 dư

Phản ứng CO2 + Ca(OH)2 dư hoặc tỉ lệ thành phần 1 : 1 đi ra CaCO3 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài bác tập luyện với tương quan về Ca(OH)2 với điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: co2 + ca(oh)2 dư

1. Phương trình phản xạ CO2 tác dụng Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

kết tủa trắng

2. Điều khiếu nại phản xạ CO2 ra Ca(OH)2

Phản ứng xẩy ra ngay lập tức ĐK thông thường.

3. Cách tổ chức phản xạ mang đến CO2 tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2

Sục khí CO2 qua hỗn hợp nước vôi vô Ca(OH)2.

4. Hiện tượng chất hóa học CO2 tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2

Xuất hiện nay kết tủa Trắng can xi cacbonat (CaCO3) thực hiện đục nước vôi vô. Tuy nhiên nếu như sục cho tới dư CO2 thì kết tủa này tiếp tục tan dần dần theo đòi phản ứng:

CaCO3↓ + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

5. Mở rộng lớn việc CO2 ứng dụng với kiềm

Xét việc sục CO2 sục vô hỗn hợp kiềm.

- Phương trình hóa học:

CO2 + 2OH- → CO32-+ H2O (1)

CO2 + OH- → HCO3- (2)

Quảng cáo

- Xét tỉ lệ: T=nOHnCO2

+ Nếu T  2 : chỉ tạo nên muối hạt CO32-

Bảo toàn thành phần C → nCO2=nCO32

+ Nếu T  1 : chỉ tạo nên muối hạt HCO3-

Bảo toàn thành phần H → nOH=nHCO3

+ Nếu 1 < T < 2 : tạo nên cả muối hạt HCO3- và CO32-

Bảo toàn thành phần → nCO32=nOHnCO2;nHCO3=nCO2nCO32

- Để giải chất lượng tốt việc này cần thiết kết hợp nhuần nhuyễn bảo toàn thành phần và bảo toàn khối lượng:

+  mmuốimKL+mCO32+mHCO3 = m muối hạt cacbonat + m muối hạt hidrocacbonat (muối này không tồn tại thì mang đến vì chưng 0).

- Nếu cation của hỗn hợp kiềm là Ba2+,Ca2+ thì đối chiếu với số mol CO32 với số mol cation Ba2+,Ca2+ để suy đi ra số mol kết tủa.

+ Trường hợp: nCO32>nM2+n=nM2+

+ Trường hợp: nCO32<nM2+n=nCO32

- Nếu sau phản xạ, tổ chức cô cạn hỗn hợp chiếm được kết tủa thì hỗn hợp chứa chấp lếu phù hợp muối hạt HCO3- và CO32-.

Ví dụ: Ca(HCO3)2toCaCO3+CO2+H2O

Quảng cáo

6. Bài tập luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho lếu phù hợp bao gồm Na2O, CaO, MgO, Al2O3 vào một lượng nước dư, chiếm được hỗn hợp X và hóa học rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vô hỗn hợp X, chiếm được kết tủa là

A. MgO.

B. Mg(OH)2.

C. Al(OH)3.

D. CaCO3.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

Na2O + H2O → 2Na+ + 2OH

CaO + H2O → Ca2+ + 2OH

Al2O3 + 2OH →2AlO2 + H2O

Vậy hỗn hợp X với chứa chấp Na+, Ca2+, AlO2, OH (có thể dư)

Khi sục CO2 dư vô dd X:

CO2 + OH → HCO3

CO2+ AlO2 + H2O → Al(OH)3↓ + HCO3

Vậy kết tủa chiếm được sau phản xạ là Al(OH)3

Câu 2. Dẫn kể từ từ CO2 đến dư vô hỗn hợp Ca(OH)2, hiện tượng kỳ lạ để ý được là

A. với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan

B. không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì vô xuyên suốt quy trình thực hiện

C. khi đầu ko thấy hiện tượng kỳ lạ, tiếp sau đó với kết tủa xuất hiện

D. với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dẫn kể từ từ CO2 đến dư vô hỗn hợp Ca(OH)2xảy đi ra phản ứng:

Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện nay kết tủa Trắng tăng dần dần cho tới cực to, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

Câu 3. Để phân biệt 2 hỗn hợp chứa: NaOH và Ca(OH)2 đựng vô 2 lọ rơi rụng nhãn, hoàn toàn có thể người sử dụng hóa hóa học này sau đây?

A. Al2O3

B. BaCl2

C. HCl

D. CO2

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dùng CO2 nhận biết NaOH và Ca(OH)2

CO2 làm đục nước vôi vô, còn NaOH ko hiện tượng kỳ lạ.

Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Câu 4. Quá trình tạo nên trở thành thạch nhũ trong số hầm động đá vôi kéo dãn dài sản phẩm triệu năm. Quá trình này được phân tích và lý giải vì chưng phương trình chất hóa học này tại đây ?

A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

B. Mg(HCO3)2→ MgCO3 + CO2 + H2O

C. CaCO3+ CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

D. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Quá trình tạo nên thạch nhũ vô hầm động là do: Ca(HCO3)2→ CaCO3 + CO2 + H2O.

Phản ứng nghịch: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 giải mến sự xâm thực của nước mưa.

Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KOH

Câu 5. Cho những khí: C4H6, CH4, CO2. Dùng hóa hóa học này nhằm phân biệt những khí trên?

A. Dung dịch AgNO3 và hỗn hợp KMnO4.

B. Dung dịch Br2 và hỗn hợp KMnO4.

C. Dung dịch Ca(OH)2 vàquỳ tím độ ẩm.

D. Dung dịch Br2 và hỗn hợp Ca(OH)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dẫn những khí bên trên qua chuyện hỗn hợp Br2 thấy hiện nay tượng:

Dung dịch brom nhạt nhẽo color dần dần cho tới rơi rụng color là C4H6.

Phương trình hóa học:

C4H6 + 2Br2 → C4H6Br4.

Không thấy hiện tượng kỳ lạ là CH4, CO2.

Dẫn khí CH4, CO2 qua hỗn hợp Ca(OH)2 thấy hiện nay tượng:

Xuất hiện nay kết tủa Trắng là CO2.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Không với hiện tượng kỳ lạ gì là CH4.

Câu 6. Phải người sử dụng từng nào lit CO2 (đktc) nhằm hòa tan không còn trăng tròn g CaCO3 trong nước, fake sử chỉ mất 50% CO2 tác dụng. Phải tăng ít nhất từng nào lit dd Ca(OH)2 0,01 M vô hỗn hợp sau phản xạ nhằm chiếm được kết tủa tối nhiều. Tính lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2, trăng tròn lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2, 12 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 30 g kết tủa.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nCaCO3 = 20100= 0,2 mol

Xem thêm: sự tích hồ ba be tiếng việt lớp 4

Phương trình hóa học

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x……….x………………………..x

Phương trình chất hóa học tớ có

nCO2 lý thuyết = x = nCaCO3 = 0,2 mol

=>nCO2 tt = nCO2 /lt50%.100% = 0,4 mol

VCO2/tt = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Ta với phương trình phản xạ hóa học

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

x………………x…………….x

Vậy ít nhất phải là x = 0,2 mol ⇒ VCaOH2  = 0,20,01 = trăng tròn lít

nCaCO3 = 2x = 0,4 mol

⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g

Câu 7. Cho 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) hít vào vô 100 ml dd Ba(OH)2 có mật độ aM chiếm được 6,51 g ↓ Trắng, trị số của a là:

A. 0,3

B . 0,4

C. 0,5

D. 0,6

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ta với 0,05 mol SO2 + 0,1.a Ba(OH)2 → 0,03 mol BaSO3

SO+ Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (1)

BaSO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

Theo phương trình (1) nSO2 = 0,1.a mol; nBaSO3 = 0,1.a mol

Theo phương trình (2) nBaSO3 = 0,1a - 0,03 mol =>nSO2 = 0,2a - 0,03 mol

Tổng số mol SO2 là: nSO2 = 0,1a + 0,1a - 0,03 = 0,05 → a = 0,4M

Câu 8. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua chuyện 250ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn dụng dịch sau phản xạ chiếm được m gam muối hạt khan. Tính độ quý hiếm của m?

A. 31,5 g

B. 21,9 g

C. 25,2 g

D. 17,9 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCO2 = 0,2 mol

nNaOH = 0,25 mol

Ta thấy: 1< T < 2 nên dẫn đến 2 muối hạt NaHCO3 và Na2CO3

Gọi x và hắn theo lần lượt là số mol của NaHCO3 và Na2CO3

Ta với những phương trình phản ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← hắn (mol)

Theo bài bác đi ra và phương trình phản xạ tớ với hệ phương trình như sau

nCO2 = x + hắn = 0,2 (3)

nNaOH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình tớ với x = 0,15 (mol) và hắn = 0,05 (mol)

Khối lượng muối hạt khan thu được:

mNaHCO3mNa2CO3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam

Câu 9. Hấp thụ trọn vẹn 15,68 lít khí CO2(đktc) vô 500ml hỗn hợp NaOH với mật độ C mol/lít. Sau phản xạ chiếm được 65,4 gam muối hạt. Tính C.

A. 1,5M

B. 3M

C. 2M

D. 1M

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nCO2 = 0,7 mol

Gọi số mol của muối hạt NaHCO3và Na2CO3 lần lượt là x và y

Ta với những phương trình phản xạ hóa học:

CO+ NaOH → NaHCO3 (1)

x ←      x            ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ←        2y           ← hắn (mol)

Theo bài bác đi ra và phương trình phản xạ tớ với hệ phương trình như sau

nCO2 = x + hắn = 0,7 (3)

Khối lượng của muối hạt là:

84x + 106y = 65.4 (4)

Giải hệ kể từ (3) và (4) tớ được: x = 0,4 (mol) và hắn = 0,3 (mol)

Từ phương trình phản xạ tớ có: n = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

Vậy mật độ của 500ml ( tức 0,5 l) hỗn hợp NaOH là C = 10.5 = 2M

Câu 10: Sục 2,24 lít khí CO2 vô 200ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được hỗn hợp X. Tính lượng muối hạt vô X?

A. 15 g

B. trăng tròn g

C. 10 g

D.10,6 g

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCO2=0,1mol  ,nNaOH=0,2molT=nOHnCO2=2

Dung dịch X chỉ chứa chấp 1 muối hạt là Na2CO

n=Na2CO3nCO2m=Na2CO30,1.106=10,6gam

Câu 11. Cho V lít (đktc) CO2 tác dụng với 200 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M chiếm được 10 gam kết tủa. Vậy thể tích V của CO2 là

A. 2,24 lít.                                                  

B. 6,72 lít.                   

C. 8,96 lít.                                                  

D. 2,24 hoặc 6,72 lít
Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCa(OH)2=0,2 ​mol;​​  nCaCO3=0,1mol

Trường phù hợp 1: Chỉ tạo nên muối hạt CaCO3

nCO2=nCaCO3=0,1molVCO2=0,1.22,4=2,24  lit

Trường phù hợp 2: Tạo lếu phù hợp 2 muối

Bảo toàn thành phần Ca : nCa(HCO3)2=nCa(OH)2nCaCO3=0,1mol

Bảo toàn thành phần C nCO2=2nCa(HCO3)2+nCaCO3=0,3mol

VCO2=0,3.22,4=6,72lit

Câu 12: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vô 500ml hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính lượng kết tủa thu được?

A. 9,85 gam

B. 9,65 gam

C. 10,05 gam

D. 10,85 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCO2 = 0,2 mol, nOH = 0,25 mol, nBa2+ = 0,1 mol

Ta thấy:  1< T = 1,25 < 2 tạo cả muối hạt HCO3- và CO32-

 CO2 + 2OH CO32 + H2O0,125    0,250,125CO2 +     CO32 + H2O2HCO30,075 0,075                   1,5

nCO32= 0,05mol<nBa2+

n=0,05mol

⇒ m↓ = 0,05 . 197 = 9,85g.

Xem thêm: đề thi văn 8 cuối kì 2

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Ca(OH)2 + CaCl2 → 2CaO + 2HCl
 • Ca(OH)2 + CaCl2 → 2CaHClO
 • CaCl2 + BaS → BaCl2 + CaS ↓
 • CaCl2 + HOOCCOOH → 2HCl + Ca(COO)2
 • CaCl2 + (NH4)2C2O4 → 2NH4Cl + CaC2O4
 • Ca(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CaCl2
 • Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4
 • Ca(OH)2 + 2H2SO4 → 2H2O + Ca(HSO4)2
 • Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O
 • Ca(OH)2 + 2H2S → 2H2O + Ca(HS)2
 • Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O
 • Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 ↓ + 2H2O
 • 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + CaHPO4
 • 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O
 • Ca(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca ↓ + 2H2O
 • Ca(OH)2 + CO → CaCO3 ↓ + H2
 • Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2
 • Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O
 • 2Ca(OH)2 + 2Cl2 → 2H2O + CaCl2 + Ca(ClO)2
 • 6Ca(OH)2 + 6Cl2 → 6H2O + 5CaCl2 + Ca(ClO3)2
 • Ca(OH)2 + SO2 → H2O + CaSO3
 • Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2
 • 2Ca(OH)2 + 4NO2 → Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + 2H2O
 • Ca(OH)2 + N2O5 → Ca(NO3)2 + H2O
 • Phản ứng sức nóng phân: Ca(OH)2 → CaO + H2O
 • Ca(OH)2 + H2O2 → 2H2O + CaO2
 • Ca(OH)2 + H2O + 6H2O2 → CaO2.8H2O
 • Ca(OH)2 + 2H2CN2 → 2H2O + Ca(HCN2)2
 • Al + Ca(OH)2 + H2O → H2 ↑ + Ca(AlO2)2
 • Al2O3 + Ca(OH)2 → H2O + Ca(AlO2)2
 • Ca(OH)2 + Zn → H2 ↑ + CaZnO2
 • Ca(OH)2 + ZnO → H2O + CaZnO2
 • Ca(OH)2 + 2NH4Cl → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaCl2
 • Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaOH
 • Ca(OH)2 + 2NaHCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + Na2CO3
 • Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 ↓ + H2O + NaOH
 • Ca(OH)2 + K2CO3 → CaCO3 ↓ + 2KOH
 • Ca(OH)2 + 2KHCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + K2CO3
 • Ca(OH)2 + KHCO3 → CaCO3 ↓ + H2O + KOH
 • Ca(OH)2 + Li2CO3 → CaCO3 ↓ + 2LiOH
 • 2Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 → 2CaCO3 ↓+ 2H2O + Mg(OH)2
 • Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3
 • Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 ↓ + 2H2O
 • Al2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 → 2Al(OH)3 + 3CaSO4
 • Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2H2O + 2CaHPO4
 • 3Ca(OH)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaOH
 • Ca(OH)2 + Rb2CO3 → CaCO3 ↓+ 2RbOH
 • Ca(OH)2 + Cs2CO3 → CaCO3 ↓ + 2CsOH
 • Ca(OH)2 + Ca(HSO4)2 → 2H2O + 2CaSO4
 • 3Ca(OH)2 + 2FeCl3 → 3CaCl2 + 2Fe(OH)3
 • Ca(OH)2 + CuCl2 → Cu(OH)2 ↓ + CaCl2
 • Ca(OH)2 + 2CHCl2CH2Cl → 2H2O + CaCl2 + 2CH2CHCl
 • Ca(OH)2 + CH2OH-CH2Cl ⇌ 2H2O+ CaCl2 + 2(CH2CH2)O ↑
 • Ca(OH)2 + 2NaClO → 2NaOH + Ca(ClO)2
 • Ca(OH)2 + NH4HCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + NH3
 • 3Ca(OH)2 + 2NH4H2PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O + 2NH3
 • Ca(OH)2 + 2NH4NO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O + 2NH3
 • Ca(OH)2 + NH4Br → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaBr2
 • 3Ca(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ca(NO3)2 + 2Fe(OH)3
 • Ca(OH)2 + 2HCOOC2H5 → 2C2H5OH + (HCOO)2Ca
 • Ca(OH)2 + Na2SiO3 → 2NaOH + CaSiO3
 • Ca(OH)2 + 2LiF → CaF2 ↓ + 2LiOH
 • Ca(OH)2 + 2NH4F → CaF2 ↓+ 2NH4OH
 • Ca(OH)2 + NH4HF2 → CaF2 ↓+ H2O + NH4OH
 • Ca(OH)2 + NaHF2 → CaF2 ↓ + H2O + NaOH
 • 2Al(OH)3 + Ca(OH)2 → 4H2O + Ca(AlO2)2
 • Ca(OH)2 + K2SiO3 → 2KOH + CaSiO3
 • (NH2)2CO + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓+ 2NH3

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-canxi-ca.jsp