đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả phụ thân cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyên chở tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 sở hữu yêu tinh trận (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyên chở tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong số phân số sau:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color vô hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề)

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Câu 3: Làm tròn xoe số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng quyết định nào là sau đấy là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp sản phẩm.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp sản phẩm.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích trong số câu sau đây:

A. Hai tia cộng đồng gốc là nhị tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và sở hữu cộng đồng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo ra trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào là tớ tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, sở hữu 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm các bạn nào là vấn đáp đích.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMi MI + IN = MN

C. Khi XiaoMi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính (tính nhanh chóng nếu như sở hữu thể):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học viên đảm bảo chất lượng là 9 em.

a) Tính số học viên đảm bảo chất lượng của lớp.

b) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) số học viên khá vì thế 80% số học viên đảm bảo chất lượng. Tìm số học viên khá của lớp.

c) hiểu lớp chỉ mất học viên đảm bảo chất lượng và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao cho tới AC = 4 centimet.

a) Điểm C sở hữu nằm trong lòng nhị điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính chừng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C sở hữu là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều bằng:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu đồ gia dụng tranh giành thể hiện nay số lượng kilomet hoa trồng vô vườn của phòng tứ các bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Tìm xác minh sai trong số xác minh sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và căn nhà Mai trồng số hoa đều bằng nhau.

D) Tổng số hoa căn nhà Lan và Mai trồng được vì thế tổng số hoa căn nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều  là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 thứ tự liên tục, sở hữu 4 thứ tự xuất hiện nay mặt mày 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện nay mặt mày 5 chấm là: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Xem thêm: công nghệ 11 bài 24

Câu 6: Tính hóa học của phép tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính phó hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả phụ thân đáp án trên

Câu 7: Khẳng quyết định nào là tại đây đúng: 

A) Hai tia cộng đồng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia cộng đồng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân tách vì thế điểm O.

D) Tia không trở nên số lượng giới hạn về nhị đầu.

Câu 8: Quy đồng khuôn số nhị phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều ta được thành quả theo thứ tự là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện nay phép tắc tính: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại đua đua phụ thân tổ làm việc của một đội nhóm phát triển được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc sở hữu từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc đảm bảo chất lượng của tất cả group nhiều hơn nữa số làm việc khá và đạt của tất cả group là 12 người. Đội trưởng thông tin đích hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhị điểm C và D sao cho tới AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính chừng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều tối giản với từng số bất ngờ n.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào là trong số phân số sau là phân số tối giản

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết ngược của phép tắc tính Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới sở hữu từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết ngược sánh sinh nhị phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường sở hữu 3h nhằm nghịch ngợm vô khu dã ngoại công viên. Cường dành riêng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch ngợm ở khu vực vườn thú; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch ngợm những trò chơi; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian trá nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn sót lại nhằm nghịch ngợm ở khu vực cây cỏ và những loại hoa. Hỏi Cường vẫn nghịch ngợm từng nào giờ ở Khi cây cỏ và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm viết lách tế bào mô tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhị điểm A và B. hiểu AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số vẹn toàn n

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một trong những nội dung sở hữu vô cỗ Đề đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không thiếu thốn, Thầy/Cô vui sướng lòng coi thử:

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Xem thêm thắt đề đua Toán 6 sở hữu đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề đua Toán 6 Giữa kì 1 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 1 sở hữu đáp án

 • Bộ Đề đua Cuối kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 2 sở hữu đáp án

Mục lục Đề đua Toán 6 theo dõi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập dượt và trượt túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề đua học viên đảm bảo chất lượng toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 5 skills 1

Loạt bài xích Đề đua Toán 6 | Đề đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm không thiếu thốn 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp đỡ bạn giành điểm trên cao trong số bài xích đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 6 sách mới mẻ những môn học