i gave the waiter a $50 note and waited for my

Câu hỏi:

18/03/2020 36,753

A. change   

Bạn đang xem: i gave the waiter a $50 note and waited for my

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

-    change (n): tiền lẻ, chi phí thừa

-    supply (n): sự cung cấp

-    cash (n): tiền mt

-    cost (n): chi phí

Dịch: Tôi đã mang cho mình phái đẹp đáp ứng 50 đô và ngóng lấy lại chi phí quá.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Governments should _________ some international laws against terrorism.

A. bring up

B. bring about       

C. bring in  

D. bring back

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

Our parents join hands to tướng give us a nice house and a happy trang chủ.

A. Our parents take us by the hand and lead us into a nice house and a happy trang chủ.

B. Our parents hold our hands when they give us a nice house and a happy trang chủ.

C. Our parents work together to tướng give us a nice house and a happy trang chủ.

D.  Our parents shake hands when they give us a nice house and a happy trang chủ.

Câu 3:

If you put your money in a ngân hàng now, you may get 8% _________ annually.

A. interest   

B. profit      

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

C. money    

D. income

Câu 4:

I think that married couples should be financially independent _________their parents.

A. to 

B. of  

C. with        

D. on

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He wasn’t wearing a seat-belt. He was injured.

A. If he hadn’t been wearing a seat-belt, he wouldn’t have been injured.

B. If he had been wearing a seat-belt, he would have been injured.

C. If he had been wearing a seat-belt, he wouldn’t be injured.

D. If he had been wearing a seat-belt, he wouldn’t have been injured.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

Inadequate supply of oxygen to tướng the blood can cause death within minutes.

A. Sufficient        

B. Nonexistent      

C. Rich       

Xem thêm: đề thi văn 8 cuối kì 2

D. Useful