i will call and tell you something interesting

Câu hỏi:

30/06/2022 9,129

A. before I came trang chính after work                         

Bạn đang xem: i will call and tell you something interesting

B. after I had come trang chính after work

C. while I was coming trang chính after work            

D. when I come trang chính after work

Đáp án chủ yếu xác

D

Kiến thức về những loại mệnh đề - mệnh đề trạng ngữ
Tạm dịch: Mình tiếp tục gọi năng lượng điện và kể mang lại cậu nghe về một điều đặc biệt thú vị khi bản thân về ngôi nhà sau thời điểm xong xuôi việc.
*Xét những đáp án:
- Động kể từ của vế câu mang lại trước ở vô đề bài bác ở thì sau này → thao diễn mô tả một hành vi ko xẩy ra hoặc tiếp tục xẩy ra ở vô sau này nên ở vế sau, ko thể phân chia động kể từ ở thì vượt lên khứ, vượt lên khứ tiếp tục hoặc vượt lên khứ triển khai xong.
→ loại A, B, C. → D chính (phối thì lúc này đơn với sau này đơn) lộn cả về mặt mày ngữ nghĩa.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions

I have never read such a good book before.

A. This is the first time I read a good book .  

B. This is the first time I have read a good book.

C. This book is the best I have never read.              

 D. This book is the best I read .

Câu 2:

Smoking is not allowed in the museum.

A. You mustn’t smoke in the museum.

B. You can smoke in the museum

C. You don’t have vĩ đại smoke in the museum

D. You may smoke in the museum

Câu 3:

I am deeply impressive  by the beauty of Ancient capital of Hue

A. impressive

Xem thêm: sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

B. beauty

C. Ancient capital

D. of

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Since he started primary school, he helped his mother prepare meals, do the washing up and take care of his younger sister.

A. started

B. helped

C. milk

D. take care

Câu 5:

There is concern about several confidential documents which have gone missing.

A. attentive                 

B. secretive           

C. diplomatic                 

D. healthy

Câu 6:

The English grammar _____by our teacher.

A. has explained   

B. has been explained     

C. have beee explained    

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài đất nước

D. have explained