if i were you i would take the job

Câu hỏi:

02/04/2020 29,392

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate sentence that is similar in meaning lớn the given one

Bạn đang xem: if i were you i would take the job

"If I were you, I would take the job," said my room-mate.

A. My room-mate was thinking about taking the job.

B. My room-mate advised bầm lớn take the job.

Đáp án chủ yếu xác

C. My room-mate introduced the idea of taking the job lớn bầm.

D. My room-mate insisted on taking the job for bầm.

Đáp án B

Có “if I were…, người sử dụng câu trần thuật chỉ câu nói. khuyên: advised SB + lớn bởi ST

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

We didn’t want lớn spend a lot of money. We stayed in a cheap khách sạn.

A. Rather kêu ca spending a lot of money, we stayed in a cheap khách sạn.

B. In spite of spending a lot of money, we stayed in a cheap khách sạn.

C. We stayed in a cheap khách sạn, but we had lớn spend a lot of money.

D. We didn’t stay in a cheap khách sạn as we had a lot of money lớn spend.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Beaches were ……………….. as police searched for canisters of toxic waste from the damaged ship.

A. sealed off

B. cut off

C. washed up

D. kept out

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

His ……………….. of the school regulations really can’t be ignored any longer.

Xem thêm: những bài toán lớp 5

A. carelessness

B. inattention

C. unfamiliarity

D. disregard

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

She wondered if they ……………………. her jeweler and rather hoped that they had.

A. find

B. have found

C. had found

D. would find

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

He ……………………. alone a month ago, and …………………… of since.

A. mix off/hasn’t been heard

B. setted off/hasn’t heard

C. mix on/hasn’t heard

D. setted on/hadn’t been heard

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. sort

B. seem

C. sun

Xem thêm: công nghệ 11 bài 24

D. sure