interactive games could be used in order to keep students

Câu hỏi:

30/06/2020 47,206

B. engaged

Bạn đang xem: interactive games could be used in order to keep students

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Giải thích: Ô trống rỗng cần thiết tính kể từ đem nghĩa bị động

Dịch: Các trò đùa tương tác rất có thể được dùng nhằm thú vị học viên nhập cuộc.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Although it was more phàn nàn an hour late, the superstar finally showed up and ____ the attention of the audience.

A. grabbed

B. held

C. paid

D. took

Câu 2:

The map of top ten most densely ____ countries in the world includes Monaco, Singapore, Bahrain, Malta and Bangladesh.

A. populated

B. populating

C. population

D. popular

Câu 3:

We could mention some solutions and government ____ in the conclusion.

A. initiates

B. initiatives

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng

C. initiations

D. initiators

Câu 4:

Each child had to tướng ____ a short speech to tướng the rest of the class.

A. do

B. carry out

C . make 

D. take

Câu 5:

Don't worry. We're in good time; there's ____ to tướng hurry.

A. impossible

B. no need

C. no purpose

D. unnecessary

Câu 6:

Has the interviewer ____ the date? Yes, it's on next Monday.

 A. amend

B. fixed

C. moved

Xem thêm: giải bài tập tiếng việt lớp 4 tập 1

D. revised