it's a pity that you didn't tell us about this

Câu hỏi:

19/03/2020 44,981

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: it's a pity that you didn't tell us about this

It’s a pity that you didn’t tell us about this.

A. We wish you had told us about this. 

Đáp án chủ yếu xác

B. We wish you have told us about this. 

C. We wish you told us about this. 

D. We wish you would tell us about this.

Chọn A.

Đáp án A. Chúng tôi ước chúng ta tiếp tục trình bày với Shop chúng tôi về điều này.

Câu gốc: Thật không mong muốn là chúng ta dường như không trình bày với Shop chúng tôi về điều này.

=> hàm ý tiếc nuối điều gì nhập quá khứ.

Ta có: wish that S + had + PII: ước đã thử gì (trong quá khứ)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

People believed he won a lot of money on the lottery.

A. He is believed that he won a lot of money on the lottery. 

B. He won a lot of money on the lottery, it is believed. 

C. He is believed vĩ đại have won a lot of money on the lottery. 

D. He was believed vĩ đại win a lot of money on the lottery.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

I shall tự the job vĩ đại the best of my _______.

A. capicity

B. ability

C. knowledge

D. talent

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tam giác

We might be able vĩ đại catch______ last train if we hurried.

A. a

B. an

C. the

D. no article

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

All the _____ in the stadium applauded the winner of the marathon when he crossed the finishing line.

A. watchers

B. audience

C. viewers

D. spectators

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the option that best completes each of the following exchanges.

“Do you fancy going vĩ đại a movie this evening?” “ _____”

A. I’m sorry. I don't know that.

B. Not at all. Go ahead.

C. Not so sánh bad. And you?

D. That would be nice.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The sport was became (A) very popular (B) in Europe and by the late 70's there was (C) windsurfing fever in Europe with one in every three households having (D) a sailboard.

A. was became

B. popular 

C. there was

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

D. having