make up for là gì

Bản dịch của "make up for" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: make up for là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "make up for" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "make up for" vô một câu

We're trying lớn trang điểm for it the best we can.

He says some people don't believe the trial can trang điểm for the suffering of the past.

Xem thêm: muối nào sau đây là muối trung hòa

But the stalwart supporters in no way trang điểm for the evildoers, cheaters and serial cads.

Well, prepare lớn pay a little more lớn trang điểm for your conservation.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "make up for" vô giờ đồng hồ Việt