many parents tend to make

Câu hỏi:

18/06/2019 41,165

Many parents tend lớn make their children study hard in the belief that good education will enable them lớn _________ in the future. 

Bạn đang xem: many parents tend to make

B. get on

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B.

- Get on (phrasal verb) nhập văn cảnh này nghĩa là: trở thành công

=> phần lớn ba mẹ đem khuynh phía bắt con cháu chúng ta học tập chịu thương chịu khó với niềm tin cẩn rằng dạy dỗ chất lượng sẽ hỗ trợ bọn chúng thành công xuất sắc nhập sau này.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

After a momentary _________ of concentration, Simon managed lớn regain his focus and completed the test.

A. lapse

B. fault

C. failure

D. error

Câu 2:

The _________ prices of property in big cities may deter people on low incomes from owning a house there.

A. forbidding

B. competitive

C. prohibitive

D. inflatable

Câu 3:

Two students are talking about the school curriculum.

- Ted: “Swimming should be made part of the school curriculum.”

- Kate: “________. It is an essential life skill.”

A. Oh, that’s a problem.

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

B. I can’t agree with you more.

C. Not at all

D. You can make it.

Câu 4:

We arranged lớn meet at the station, but she didn’t _______.

A. get through

B. turn up

C. walk out

D. wait on

Câu 5:

Our professor _______ said we should turn in the assignment on Friday.

A. specific

B. specifically

C. specifying

D. specifyingly

Câu 6:

They were among the first companies lớn exploit the ______ of the Internet.

A. potential

B. prospect

C. possibility

Xem thêm: muối nào sau đây là muối trung hòa

D. ability