our performance was to be the best one in this competition last night

Câu hỏi:

31/07/2020 43,068

C. judged

Bạn đang xem: our performance was to be the best one in this competition last night

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án C

A. cheer (v) tung hô, tung hô

B. Appear (v): xuất hiện tại, nhường nhịn như

C. Judge (v): Đánh giá

D. See (v): coi thấy

Dịch Phần trình thao diễn của công ty chúng tôi được nhận xét là hoặc nhất vô tối đua này.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ____ cheered loudly when the singers came out on the stage.

A. audience

B. spectator

C. public

D. watcher

Câu 2:

John made bu ____ a lot with his hilarious jokes.

A. laughing

B. lớn laugh

C. laugh

D. laughed

Câu 3:

My teacher assigned us a writing task about ____ of our favorite singers.

A. biology

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

B. biography

C. biodiversity

D. biochemist

Câu 4:

The local celebrities joined hands lớn ____ a fund-raising chiến dịch for charity.

A. solve

B. conserve

C. come up

D. launch

Câu 5:

Lina, the ____ album of the new music band in our thành phố, will be uploaded on the trang web next week. I’m looking forward lớn listening lớn it.

A. debut

B. only

C. best-selling

D. individual

Câu 6:

Tom said that he could ____ bu with this assignment.

A. helped

B. helping

C. lớn help

D. help

Xem thêm: quy tắc bàn tay trái dùng để xác định