polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

Câu hỏi:

23/05/2020 14,410

D. poli(etylen terephtalat)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trùng hợp ý m tấn etilen thu được một tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản xạ vày 80%. Giá trị của m là

A. 1,80.

B. 2,00

C. 0,80.

D. 1,25

Câu 2:

Polime nào là tại đây với cấu hình mạng không khí (mạng lưới) ?

A. PE

B. amilopectin

C. PVC

D. vật liệu bằng nhựa bakelit

Câu 3:

Cho mặt hàng những polime sau : xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, glicogen, cao su đặc lưu hoá. Số polime vô mặt hàng với cấu hình mạch ko phân nhánh là

A. 2

B. 3.

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

C. 4

D. 5

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây sai ?

A. Các vật tư polime thựờng là hóa học rắn không mờ hơi

B. Hầu không còn những polime tan nội địa và vô dung môi hữu cơ

C. Polime là những hóa học với phân tử khối rất rộng vì thế nhiều đôi mắt xích link với nhau

D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là polime tổ hợp, còn tinh nghịch bột và xenlulozơ là polime thiên nhiên

Câu 5:

Trong số những polime sau : vật liệu bằng nhựa bakelit (1) ; polietilen (2); tơ capron (3);  poli(vinyl clorua) (4); xenlulozơ (5). Chất nằm trong loại polime tổ hợp là

A. (1), (2), (3), (5)

B. (1). (2), (4), (5)

C. (2), (3), (4). (5)

D. (1), (2), (3), (4)

Câu 6:

Dãy nào là tại đây bao gồm những hóa học đều sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ trùng khớp ?

A. etan, etilen, toluen

B. propilen, stiren, vinyl clorua

C. propan, etilen, stiren

Xem thêm: biện pháp nào sau đây đã được trung quốc thực hiện trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp

D. stiren, clobenzen, isopren