researchers have to the conclusion that your personality is affected by your genes

Câu hỏi:

27/04/2022 13,939

Đáp án D

Bạn đang xem: researchers have to the conclusion that your personality is affected by your genes

Giải thích: 

A. got (P2): có được                                            B. reached (P2): chạm với, đạt cho tới

C. arrived (P2): cho tới                                                 D. come (P2): cho tới, về 

=> come lớn the conclusion: thể hiện kết luận 

Tạm dịch: Các căn nhà nghiên cứu và phân tích đã mang đi ra tóm lại rằng tính cơ hội bị tác động tự gen của doanh nghiệp.

Chọn D.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He is writing a letter of acceptance to the employer with the hope lớn get his favorite position in the company.

A. confirmation

B. refusal

C. agree

D. admission

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions. 

The letters he would write were full of doom and ________. We still tự not know what made him sánh depressed.

A. drib

B. gloom

C. duck

D. tuck

Câu 3:

Mark the letter A, B C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. 

The book was interesting. I've read it three times.

A. Such was the interesting book that I have read it three times.

B. So interesting was the book that I have no time lớn read it.

Xem thêm: sự tích hồ ba be tiếng việt lớp 4

C. Only if it is an interesting book have I read it three times.

D. Should the book be interesting, I have read it three times.

Câu 4:

I hope these machines will have worked very well ________.

A. as soon as you would come back next month

B. when you came back next month

C. by the time you come back next month

D. after you were coming back next month

Câu 5:

She bought a ________ jacket as a present for her daughter.

A. new Italian leather

B. new leather Italian

C. leather new Italian

D. leather Italian new

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

She is a confidential and practiced speaker who always impresses her audience.

A. confidential

B. practiced

C. impresses

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 trang 13

D. audience