she sent me a letter

Câu hỏi:

30/03/2020 55,854

A. polite              

Bạn đang xem: she sent me a letter

Đáp án chủ yếu xác

B. politeness                  

Đáp án A

Vị trí trống rỗng cần thiết tính kể từ vô cụm danh từ

A. polite (adj) lịch sự

B. politeness (n) sự lịch sự

C. politely (adv) một cơ hội lịch sự

D. impoliteness (n) sự bất lịch sự

Dịch nghĩa: Cô ấy đang được gửi cho tới tôi một lá thư nhã nhặn cảm ơn điều mời mọc của tôi.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The International Committee Red Cross has about 12,000 staff members worldwide, about 800 of them working in its Geneva _______.

A. buildings                  

B. factories                    

C. headquarters    

D. companies

Câu 2:

Despite many recent _______ advances, there are parts where schools are not equipped with computers.

A. technologist    

B. technological    

C. technologically          

D. technology

Câu 3:

Daisy has such many things to do that she has no time to go out.

A. has                            

Xem thêm: bài nghe tiếng anh lớp 8

B. to do                

C. to go                

D. such

Câu 4:

Miss White lịch sự very ______ at my birthday buổi tiệc ngọt last night.

A. Beautifully               

B. Beautify                    

C. beauty             

D. Beautiful

Câu 5:

Choose the option which is CLOSEST in meaning with the underlined one.

There were so sánh many members of the political buổi tiệc ngọt who had gone against the leader that he resigned.

A. invited            

B. opposed                    

C. insisted            

D. apposed

Câu 6:

My father used vĩ đại giving mạ some good advice whenever I had a problem.

A. problem                   

B. giving               

C. whenever                   

Xem thêm: she is the most intelligent woman i have ever met

D. some good advice