the 1960s building boom in zürich completely changed the rural landscape

Câu hỏi:

04/09/2021 28,629

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the un­derlined word(s) in each of the following questions

Bạn đang xem: the 1960s building boom in zürich completely changed the rural landscape

The 1960s building boom in Zürich completely changed the rural landscape.

A. thoroughly

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Giải thích: The 1960s building boom in Zürich completely changed the rural landscape. (Sự bùng phát thiết kế trong thời gian 1960 ở Zürich tiếp tục thay cho thay đổi trọn vẹn cảnh sắc vùng quê.)

A. thoroughly (adv.): trả toàn

B. quickly (adv.): thời gian nhanh chóng

C. easily (adv.): dễ dàng dàng

D. highly (adv.): cao

Vậy completely sở hữu nghĩa tương đương với phương án A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

“Mum, please don’t tell Dad my mistake!” the boy said.

A. The boy insisted his mother not tell his father his mistake.

B. The boy told his mother not to tướng mention his mistake any more.

C. The boy asked his mother not to tướng tell his father his mistake.

D. The boy wanted his mother to tướng keep his mistake in her heart.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

I'd lượt thích to tướng speak to tướng the person in_______please

A. duty

B. responsibility

C. obligation

D. charge

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

You are able to tướng go out with your friend this evening

A. You musn’t go out with your friend this evening.

Xem thêm: sự tích hồ ba be tiếng việt lớp 4

B. You should go out with your friend  this evening.

C. You needn’t go out with your friend  this evening.

D. You can go out with your friend this evening.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the un­derlined word(s) in each of the following questions

The charming old buildings and cottages are a throwback to tướng the colonial past

A. cunning

B. exciting

C. interesting

D. fascinating

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

(A)His parents (B) are satisfied (C) with his result when he (D) was at high school yesterday

A. His

B. are

C. with

D. was

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

The image of        Vietnamese women with creativeness, dynamism, success has become popular in Vietnam’s society

A. contemporary

B. temporary

C. permanent

Xem thêm: có mấy loại bản vẽ kỹ thuật

D. conventional