tiếng anh 7 unit 10 skills 2


1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how to tát save energy at trang chủ. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways to tát save energy at trang chủ. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at trang chủ.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 10 skills 2

Video chỉ dẫn giải

1. Work in pairs. Answer the questions.

(Làm việc theo dõi cặp. Trả điều những thắc mắc.)

1. What type of energy vì thế you use at home?

(Bạn dùng loại tích điện nào là ở nhà?)

2. What vì thế you usually vì thế to tát save energy?

(Bạn thông thường làm cái gi nhằm tiết kiệm ngân sách năng lượng?)

Lời giải chi tiết:

1. I use solar energy and hydro energy at trang chủ.

(Tôi dùng tích điện mặt mày trời và tích điện thủy năng lượng điện trong nhà.)

2. I use energy - saving lighting bulbs to tát save energy.

(Tôi dùng đèn điện tiết kiệm ngân sách tích điện nhằm tiết kiệm ngân sách tích điện.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Mr Lam is discussing with his students about how to tát save energy at trang chủ. Listen and circle the phrases you hear. 

(Ông Lâm đang được thảo luận với những SV của tôi về phong thái tiết kiệm ngân sách tích điện tận nơi. Nghe và khoanh tròn trặn những cụm kể từ các bạn nghe được.)

1. save energy (tiết kiệm năng lượng)

2. turn off the lights (tắt điện)

3. save money (tiết kiệm tiền)

4. use low energy light bulbs (dùng đèn điện tiết kiệm ngân sách năng lượng)

5. produce electricity (tạo đi ra năng lượng điện năng)

6. use solar panels (sử dụng tấm tích điện mặt mày trời) 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting. But it's not cheap. So how can we save energy at home? Linh, what vì thế you vì thế to tát save electricity?

Linh: Well, I always turn off the lights before going to tát bed. I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them. I think it helps us save electricity.

Mr Lam: You're right. What about you, Minh?

Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house. We always turn them off when leaving the room. We use solar panels to tát warm water too. It's cheap and clean.

Mr Lam: Sounds interesting. And how about you, ...?

Tạm dịch:

Thầy Lâm: Như vẫn biết, tất cả chúng ta dùng tích điện nhằm nấu bếp, thực hiện rét và thắp sáng sủa. Nhưng nó không rẻ mạt. Vậy nên thực hiện cơ hội nào là nhằm rất có thể tiết kiệm ngân sách tích điện bên trên nhà? Linh, em làm cái gi nhằm tiết kiệm ngân sách năng lượng?

Linh: EM luôn luôn trực tiếp tắt đèn trước lúc cút ngủ. Em đem vài ba khí giới năng lượng điện như vô tuyến, cái máy trừng trị đĩa CD,... Em tắt bọn chúng lúc không người sử dụng cho tới. Em nghĩ về việc ê chung tất cả chúng ta tiết kiệm ngân sách tích điện ạ.

Thầy Lâm: Em rằng đích. Thế em thì sao, Minh?

Minh: Ồ, trong nhà thì ngôi nhà em dùng đèn điện tích điện thấp. Nhà em cũng luôn luôn tắt bọn chúng trước lúc thoát khỏi chống. Nhà em cũng người sử dụng tấm tích điện mặt mày trời nhằm thực hiện rét nước ạ. Nó rẻ rúng và sạch sẽ.

Thầy Lâm: Nghe thú vị ê. Thế còn em thì sao,...?

Lời giải chi tiết:

1. save energy (tiết kiệm năng lượng)

2. turn off the lights (tắt điện)

4. use low energy light bulbs (dùng đèn điện tiết kiệm ngân sách năng lượng)

6. use solar panels (sử dụng tấm tích điện mặt mày trời) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Nghe lại và ghi lại (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho từng câu.)

 

T

F

1. Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

   

2. Linh always turns off the lights when going out.

   

3. Linh turns off electrical appliances when not using them.

   

4. Minh uses low energy light bulbs at his house.

   

5. Minh uses solar energy to tát cook meals.

   

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

Xem thêm: mg +h2so4 đặc nóng

4. T

5. F

1. T

Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

(Thầy Lâm bảo rằng tất cả chúng ta dùng tích điện mang đến việc nấu bếp, thực hiện rét và thắp sáng sủa.)

Thông tinMr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting.

(Như vẫn biết, tất cả chúng ta dùng tích điện nhằm nấu bếp, thực hiện rét và thắp sáng sủa.)

2. F

Linh always turns off the lights when going out.

(Linh luôn luôn tắt đèn Khi ra đi ngoài.)

Thông tin: Linh: Well, I always turn off the lights before going to tát bed.

(A, em luôn luôn trực tiếp tắt đèn trước lúc cút ngủ.)

3. T

Linh turns off electrical appliances when not using them.

(Linh tắt những khí giới năng lượng điện lúc không người sử dụng cho tới bọn chúng.)

Thông tin: Linh: ...I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them.

(Em đem vài ba khí giới năng lượng điện như vô tuyến, cái máy trừng trị đĩa CD,... Em tắt bọn chúng lúc không người sử dụng cho tới.)

4. T

Minh uses low energy light bulbs at his house.

(Minh dùng đèn điện tích điện thấp ở nhà đất của anh ấy.)

Thông tin: Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house.

(Ồ, trong nhà thì ngôi nhà em dùng đèn điện tích điện thấp.)

5. F

Minh uses solar energy to tát cook meals.

(Minh dùng tích điện mặt mày trời nhằm nấu bếp.)

Thông tin: Minh: ...We use solar panels to tát warm water too.

(Nhà em cũng người sử dụng tấm tích điện mặt mày trời nhằm thực hiện rét nước ạ.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in pairs. Read some ways to tát save energy at trang chủ. Choose three ways and write them in your notebook.

(Làm việc theo dõi cặp. Đọc một trong những phương pháp để tiết kiệm ngân sách tích điện tận nơi. Chọn thân phụ cơ hội và viết lách nó vào tuột tay của công ty.)

• Use low energy light bulbs (Sử dụng đèn điện tích điện thấp)

• Use solar panels to tát warm water (Sử dụng những tấm pin mặt mày trời nhằm thực hiện rét nước)

• Turn off the lights when leaving the room (Tắt đèn Khi tách ngoài phòng)

• Turn off electrical appliances when not using them (Tắt những khí giới năng lượng điện lúc không sử dụng)

Lời giải chi tiết:

• Use low energy light bulbs (Sử dụng đèn điện tích điện thấp)

• Turn off the lights when leaving the room (Tắt đèn Khi tách ngoài phòng)

• Turn off electrical appliances when not using them (Tắt những khí giới năng lượng điện lúc không sử dụng)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at trang chủ.

(Viết một quãng văn khoảng tầm 70 kể từ về phong thái các bạn tiết kiệm ngân sách tích điện trong nhà.)

We use a lot of energy at trang chủ and it costs us a lot. To save energy, we should___________.

Lời giải chi tiết:

We use a lot of energy at trang chủ and it costs us a lot. To save energy, we should use low energy light bulbs in our house. It will help us to tát reduce our electricity bill. Secondly, before going to tát bed, we should turn off electrical appliances when not using them. Finally, we should turn off the lights in room when we go out, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. 

Tạm dịch:

Chúng tao dùng thật nhiều tích điện trong nhà và tất cả chúng ta tốn thật nhiều tích điện. Để tiết kiệm ngân sách tích điện, tất cả chúng ta nên dùng đèn điện tích điện thấp vô mái ấm của tôi. Nó sẽ hỗ trợ công ty chúng tôi hạn chế hóa đơn chi phí năng lượng điện. Thứ nhị, trước lúc cút ngủ, tất cả chúng ta nên tắt những khí giới năng lượng điện lúc không dùng. Cuối nằm trong, tất cả chúng ta nên tắt đèn vô chống Khi ra phía bên ngoài, tách tiêu tốn lãng phí nước, tắt phòng bếp Khi ngừng nấu nướng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to tát complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tát the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations to tát ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous sườn of the verbs in brackets. 3. Circle the correct sườn of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài đất nước

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.