tiếng anh 8 unit 11 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 looking back

Video chỉ dẫn giải

1. Write the correct khuông of the words in brackets.

(Viết kiểu dáng trúng của kể từ vô ngoặc.)

1. My friend said he really enjoyed doing (science) _______ experiments and finding out how things worked.

2. Production of these chemicals causes serious (environment) _______ pollution.

3. There have been major new (develop) _______ in space research and satellite technology.

4. It is known that new scientific (discover) _______ are being made all the time.

5. It seems (natural) _______ for a child to tát spend sánh much time by himself or herself.

Phương pháp giải:

- science (n): khoa học

- environment (n): môi trường

- develop (v): trị triển

- discover (v): nhà lao phá

- natural (adj): thuộc sở hữu tự động nhiên

Lời giải chi tiết:

1. scientific

2. environmental

3. developments

4. discoveries

5. unnatural

 

1. May friend said he really enjoyed doing scientific experiments and finding out how things worked.

(Bạn tôi thưa cô ấy quí thực hiện thử nghiệm khoa học tập và mò mẫm đi ra cơ hội nhưng mà những loại hoạt động và sinh hoạt.)

Giải thích: Trước danh kể từ "experiments" cần thiết tính kể từ => scientific (adj): mang tính chất khoa học

2. Production of these chemicals causes serious environmental pollution.

(Việc phát hành đi ra những hóa hóa học này tạo ra độc hại môi trường thiên nhiên nguy hiểm.)

Giải thích: Trước danh kể từ "pollution" cần thiết tính kể từ => environmental (adj): thuộc sở hữu môi trường

3. There have been major new developments in space research and satellite technology.

(Có sự cải cách và phát triển rộng lớn, mới nhất vô nghiên cứu và phân tích không khí và technology vệ tinh ranh.)

Giải thích: Sau "there have been" cần thiết danh kể từ số nhiều => developments (pl.n): sự trị triển

4. It is known that new scientific discoveries are being made all the time.

(Người tao hiểu được những mày mò khoa học tập mới nhất đang rất được triển khai xuyên suốt.)

Giải thích: Trước doongjd kể từ "are" cần thiết danh kể từ số nhiều vào vai trò mái ấm ngữ => discoveries (n): sự nhà lao phá

5. It seems unnatural for a child to tát spend too much time by himself or herself.

(Dường như ko đương nhiên cho 1 đứa nhỏ nhắn dành riêng rất nhiều thời hạn mang đến chủ yếu nó.)

Giải thích: Sau "seem" là tính kể từ, xét về nghĩa cần thiết tính kể từ đem nghĩa xấu đi => unnatural (adj): ko tự động nhiên

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2.  Complete the word trang web with the fields that could benifit from science and technology.

(Hoàn trở thành lưới kể từ với những nghành nghề dịch vụ nhưng mà rất có thể mang đến quyền lợi kể từ khoa học tập và technology.)

Lời giải chi tiết:

engineering (kĩ thuật)

farming (nuôi trồng)

home life (gia đình)

entertainment (giải trí)

energy (năng lượng)

medicine (dược phẩm)

space exploration (khám đập phá vũ trụ)

communication (giao tiếp)

architecture (kiến trúc)

leisure (lợi ích)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill each gap with a word from the box to tát complete the passage. 

(Điền vô điểm trống không với cùng 1 kể từ vô khuông nhằm hoàn thiện đoạn văn.)

science                   inventions                 inventing                   benefits               productive               laboratory

Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world. He was responsible for more phàn nàn one thousand (1) _______ including the electric light bulb and the record player. He also created the world's first industrial research (2) _______.

Edison was born in 1847 in Ohio, USA. When he was 10 years old, he mix up a small laboratory after he had read a (3) _______ book his mother showed him. In 1869, he borrowed some money and began to tát make inventions. In 1876 he built a new laboratory sánh that he could spend all his time (4) _______. He planned to tát turn out minor inventions every ten days and a ‘big trick' every six months. He developed many devices that brought great (5) _______ to tát people's life. He once said that the value of an idea rung rinh in the using of it. Edison died in 1931, after having a remarkably (6) _______  life.

Phương pháp giải:

- science (n): khoa học

- inventions (plr.n): sự trị minh

- inventing (V-ing): phát minh

- benefits (plr.n): lợi ích

- productive(adj): hiệu suất cao

- laboratory (n): phòng thí nghiệm

Lời giải chi tiết:

1. inventions

2. laboratory

3. science

4. inventing

5. benefits

6. productive

Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world. He was responsible for more phàn nàn one thousand (1) inventions including the electric light bulb and the record player. He also created the world’s first industrial research (2) laboratory.
Edison was born in 1847 in Ohio, USA. When he was 10 years old, he mix up a small laboratory after he had read a (3) science book his mother showed him. In 1869, he borrowed some money and began to tát make inventions. In 1876 he built a new laboratory sánh that he could spend all his time (4) inventing. He planned to tát turn out minor inventions every ten days and a ‘big trick’ every six months. He developed many devices that brought great (5) benefits to people’s life. He once said that the value of an idea rung rinh in the using of it. Edison died in 1931, after having a remarkably (6) productive life.

Giải thích:

(1) one thousand + danh kể từ số nhiều

(2) Sau tính kể từ "industrial" và danh kể từ "research" cần thiết một danh kể từ nữa muốn tạo trở thành cụm danh kể từ => industrial research laboratory (n.p): chống thử nghiệm nghiên cứu và phân tích công nghiệp

(3) Sau mạo kể từ "a" và trước danh kể từ "book" cần thiết một tính kể từ hoặc danh kể từ muốn tạo trở thành cụm danh kể từ => a science book: sách khoa học

(4) Cấu trúc: spend time + Ving (dành thời hạn thao tác làm việc gì)

(5) Sau tính kể từ "great" cần thiết danh từ 

(6) Sau trạng kể từ "remarkably" và trước danh kể từ "life" cần thiết tính kể từ.

Tạm dịch:

Thomas Edison là một trong trong mỗi mái ấm phát minh sáng tạo lớn số 1 bên trên trái đất. Ông đang được phát minh sáng tạo đi ra rộng lớn 1000 phát minh sáng tạo bao hàm đèn điện năng lượng điện và máy thu thanh. Ông đã và đang đưa đến chống thử nghiệm nghiên cứu và phân tích thứ nhất trái đất. Edison sinh vào năm 1847 ở Ohio, Mỹ. Khi ông 10 tuổi tác, ông đang được dựng một chống thử nghiệm nhỏ sau thời điểm ông gọi một cuốn sách khoa học tập nhưng mà u ông mang đến coi. Vào năm 1869, ông đang được mượn không nhiều chi phí và chính thức thực hiện phát minh sáng tạo. Trong năm 1876 ông đang được thi công một chống thử nghiệm mới nhất nhằm nhưng mà ông rất có thể dành riêng toàn bộ thời hạn của tôi nhằm phát minh sáng tạo. Ông lên plan tạo ra những phát minh sáng tạo nhỏ sau từng 10 ngày và một phát minh sáng tạo rộng lớn sau từng 6 mon. Ông đang được cải cách và phát triển nhiều tranh bị nhưng mà mang về quyền lợi rộng lớn mang đến cuộc sống thường ngày nhân loại. Ông từng bảo rằng độ quý hiếm của một ý tưởng phát minh nằm ở vị trí việc dùng nó. Edison rơi rụng năm 1931, với cùng 1 cuộc sống góp sức lưu niệm.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Change the sentences into reported speech.

(Thay thay đổi câu trở thành câu trần thuật.)

1. “They are doing an experiment.”

(Họ đang khiến thử nghiệm.)

He said that ___________

2. “You have to tát sign the paper again.”

(Bạn cần lý lại giấy má tiwf này.)

She told bầm that ___________

3. “We watched a television documentary on the future of nuclear power.”

(Chúng tôi đang được coi phim tư liệu truyền hình về sau này của tích điện phân tử nhân.)

Tam said ___________

4. “The 10 o'clock flight to tát Kuala Lumpur will be an hour late.”

(Chuyến cất cánh khi 10 giờ cho tới Kuala Lumpur sẽ ảnh hưởng trễ 1 giờ.)

They announced that ___________

5. “In 50 years' time we may be living on the moon.”

Xem thêm: bài nghe tiếng anh lớp 8

(Trong 50 năm nữa tất cả chúng ta rất có thể sinh sống bên trên mặt mày trăng.)

Scientists said that ___________

Phương pháp giải:

5. “In 50 years' time we may be living on the moon.”

(Trong 50 năm nữa tất cả chúng ta rất có thể sinh sống bên trên mặt mày trăng.)

Scientists said that ___________

Lời giải chi tiết:

1. He said that they were doing an experiment.

(Anh ấy bảo rằng chúng ta đang khiến một thử nghiệm.)

Giải thích: Khi fake câu thẳng lịch sự loại gián tiếp tao triển khai quy đổi thì lúc này tiếp tục trở thành vượt lên trên khứ tiếp diễn: are going => were going

2. She told bầm that I had to tát sign the paper again.

(Cô ấy bảo rằng tôi cần ký giấy má lại.)

Giải thích: Khi fake câu thẳng lịch sự loại gián tiếp tao triển khai fake đổi:

- you => I

- have to tát => had to 

3. Tam said that they had watched a television documentary on the future of nuclear power.

(Tâm bảo rằng chúng ta đang được coi phim tư liệu về sau này của tích điện phân tử nhân.)

Giải thích: Khi fake câu thẳng lịch sự loại gián tiếp tao triển khai fake đổi:

- we => they

- thì vượt lên trên khứ đơn => vượt lên trên khứ trả thành: watched => had watched

4. They announced that the 10 o’lock flight to tát Kualar Lumpur would be an hour late.

(Họ thông tin rằng chuyến cất cánh 10 giờ cho tới Kualar Lumpur tiếp tục trễ 1 giờ đồng hồ đeo tay.)

Giải thích: Khi fake câu thẳng lịch sự loại gián tiếp tao triển khai fake đổi: will => would

5. Scientists said that in 50 years’ time we might be living on the moon.

(Những mái ấm khoa học tập bảo rằng vô 50 năm nữa tất cả chúng ta tiếp tục sinh sống bên trên mặt mày trăng.)

Giải thích: Khi fake câu thẳng lịch sự loại gián tiếp tao triển khai fake đổi: may => might

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Rewrite these sentences in direct speech.

(Viết lại những câu này trở thành câu thẳng.)

Example: Louise told bầm that he had rung rinh bầm the night before.

(Ví dụ: Louise thưa với toi rằng tối qua quýt anh ấy đang được gọi mang đến tôi.)

→ Louise: “I rang you last night.”

(Louise: "Tối qua quýt tôi đang được gọi năng lượng điện cho chính mình.")

1. Kien said that he had missed the train.

(Kiên bảo rằng anh ấy đã biết thành lỡ chuyến tàu.)

2. Duong said that he could lập cập very fast.

(Dương bảo rằng anh ấy rất có thể chạy rất rất nhanh chóng.)

3. Mia told bầm that she would hand in the report the next day.

(Mia thưa với tôi rằng cô ấy tiếp tục nộp bạn dạng report vào trong ngày bữa sau.)

4. She said that she was reading a science fiction book about life on Venus.

(Cô ấy bảo rằng cô ấy đang được gọi một cuốn sách khoa học tập viễn tưởng về cuộc sống thường ngày bên trên sao Kim.)

5. He told bầm he would be a lawyer when he grew up.

(Anh ấy thưa với tôi rằng anh ấy tiếp tục là một trong trạng sư Khi anh ấy vững mạnh.)

Phương pháp giải:

Khi fake kể từ câu loại gián tiếp về thẳng thì chú ý những động kể từ chủ yếu vô câu tiến bộ về trước 1 thì:

quá khứ đơn => lúc này đơn

quá khứ hoàn thiện => vượt lên trên khứ đơn/hiện bên trên toàn thành

would => will.

Lưu ý những trạng kể từ chỉ thời hạn.

Lời giải chi tiết:

1. Kien said: “I missed the train.”

(Kiên thưa, "Tôi đang được bỏ qua chuyến tàu.")

Giải thích: Khi fake câu loại gián tiếp lịch sự thẳng tao triển khai những fake đổi:

- he => I

- had missed => missed

2. Duong said: “I can lập cập very fast.”

(Dương thưa, "Tôi rất có thể chạy rất rất nhanh chóng.")

Giải thích: Khi fake câu loại gián tiếp lịch sự thẳng tao triển khai những fake đổi:

- he => I

- could => can

3. Mia told me: “I’ll hand in the report tomorrow.”

(“Tôi tiếp tục fake report vào trong ngày mai,” Mia thưa với tôi.)

Giải thích: Khi fake câu loại gián tiếp lịch sự thẳng tao triển khai những fake đổi:

- she => I

- would => will

- the next day => tomorrow

4. She said: “I’m reading a science fiction book about life on Venus.”

(Cô ấy thưa, "Tôi đang được gọi một cuốn sách khoa học tập viễn tưởng về cuộc sống thường ngày bên trên sao Kim.")

Giải thích: Khi fake câu loại gián tiếp lịch sự thẳng tao triển khai những fake đổi:

- she => I

- was reading => am reading

5. He told me: “I’ll be a lawyer when I grow up.”

("Tôi tiếp tục là một trong trạng sư Khi tôi vững mạnh," anh thưa với tôi.)

Giải thích: Khi fake câu loại gián tiếp lịch sự thẳng tao triển khai những fake đổi:

- he => I

- would => will

- grew => grow

Bài 6

6.  Write one prediction for each of the following fields, based on the cues and your own ideas. Then share it with the class. 

(Viết một Dự kiến cho từng nghành nghề dịch vụ sau, dựa vào những khêu gợi ý và ý riêng rẽ của em. Sau cơ share với lớp.)

Example: In transport, we will probably travel faster and further in flying cars and spaceships.

(Ví dụ: Về phương tiện đi lại di chuyển, tất cả chúng ta rất có thể tiếp tục dịch chuyển nhanh chóng rộng lớn và xa xăm rộng lớn bên trên xe hơi cất cánh và tàu ngoài trái đất.)

Cues: (Gợi ý)

- solar energy all year round (năng lượng mặt mày trời xung quanh năm)

-  no schools, lessons on the Net (không ngôi trường học tập, bài học kinh nghiệm bên trên mạng)

-  nutrition pills instead of normal food (thuốc đủ dinh dưỡng thay cho đồ ăn bình thường)

-  5D-cinema at trang chính (rạp phim 5D ở nhà)

-  trang chính security protection with cameras (bảo vệ bình an mái ấm cửa ngõ với Ϲɑmerɑ phim)

-  entertainment centre at home (trung tâm vui chơi giải trí ở nhà)

-  smart phone phầm mềm (ứng dụng điện thoại thông minh di động)

Lời giải chi tiết:

- In education, we will probably have no schools. We will learn lessons on the Internet.

(Về dạy dỗ, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục không tồn tại ngôi trường học tập. Chúng tao tiếp tục học tập bài xích bên trên Internet.)

- For food, we will probably use nutrion pills instead of normal food.

(Về đồ ăn thức uống, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục dùng dung dịch bồi dưỡng thay cho đồ ăn thức uống thường thì.)

- For leisure, we will probably watch 5D-cinema at trang chính.

(Về vui chơi giải trí, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục coi rạp chiếu phim 5D trong nhà.)

- In energy, energy saving devices will be used in trang chính and industry.

(Về tích điện, những tranh bị tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện sẽ tiến hành dùng vô mái ấm gia đình và công nghiệp.)

- In trang chính life, robots will probably vì thế the household chores.

Xem thêm: những bài toán lớp 5

(Về cuộc sống thường ngày mái ấm gia đình, robot rất có thể tiếp tục thao tác làm việc mái ấm.)

- In communication, tin nhắn will probably replace snail mail.

(Về tiếp xúc, tin nhắn rất có thể tiếp tục thay cho thế thư gửi chậm chạp.)