tính chất nào không phải của benzen

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Tính hóa học này ko nên của benzen 

  Bạn đang xem: tính chất nào không phải của benzen

  • A. Tác dụng với Br(t0 , Fe). 
  • B. Tác dụng với HNO3 (đ) /H2SO4 quánh. 
  • C. Tác dụng với hỗn hợp KMnO4 . 
  • D. Tác dụng với Cl2, khả năng chiếu sáng. 

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tính hóa học nào không phải của benzen là thông thường bền với những hóa học lão hóa.

  Đáp án nên chọn là C

Mã câu hỏi: 155419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: thiên nhiên phần lãnh thổ phía nam nước ta mang sắc thái của vùng khí hậu

CÂU HỎI KHÁC

 • Sắp xếp theo hướng hạn chế dần dần sức nóng chừng sôi của những hóa học CH3OH, H2O, C2H5OH là: 
 • Công thức sản phẩm đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở là: 
 • Dãy hóa học này tại đây nằm trong loại ankan?
 • Đốt cháy một ancol nhiều chức chiếm được H2O và CO2 với tỉ trọng số mol theo thứ tự là 3 : 2.
 • Hợp hóa học X với công thức phân tử C8H10 với từng nào đồng phân hiđrocacbon thơm? 
 • Dãy này tại đây chỉ bao gồm những hóa học nằm trong sản phẩm đồng đẳng của metan.
 • Tính hóa học này ko nên của benzen
 • Phần trăm lượng cacbon vô phân tử ankan X vì thế 75%. Tên gọi của X là:
 • Cho iso-pentan ứng dụng với Cl2 theo đuổi tỉ trọng số mol 1 : 1, số thành phầm monoclo tối nhiều chiếm được là:
 • Các ankin X, Y, T tiếp đến nhau vô sản phẩm đồng đẳng và với tổng lượng 162 đvC. Phát biểu này tại đây đúng?
 • Chất này tại đây ko pha trộn thẳng được axetilen? 
 • Cho 54,4 gam ankin X ứng dụng với 31,36 lít khí H2 (đktc) với xúc tác phù hợp, chiếm được láo hợp ý Y, ko chứa chấp H2 . lõi Y phản xạ tối nhiều với hỗn hợp chứa chấp 32 gam Br2 . Công thức phân tử của X là:
 • Cho 8,4 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 , chiếm được 90 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là:
 • Dãy này tại đây ko phân biệt được từng hóa học Khi chỉ mất hỗn hợp KMnO4?
 • Hidrocacbon X là đồng đẳng của benzen với công thức vẹn toàn (C3H4 )n. Công thức phân tử của X là:
 • Công thức của một ancol no, mạch hở là CnHm(OH)2 . Mối mối quan hệ của m và n là
 • Cho những hợp ý hóa học sau: (a) CH3–CH2–OH; (b) CH3–C6H4–OH; (c) CH3–C6H4–CH2–OH; (d) C6H5–OH; (e) C6H5–CH2–OH; (f) C6H5–CH2–CH2–OH. Số ancol thơm nức là:
 • Ancol X no, mạch hở, với không thật 3 vẹn toàn tử cacbon vô phân tử. lõi X ko ứng dụng với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường. Số công thức cấu trúc bền phù phù hợp với X là
 • Cho 34,6 gam láo hợp ý phenol, etanol và metanol ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với 100ml hỗn hợp NaOH 1M. Cũng lượng láo hợp ý bên trên ứng dụng không còn với Na chiếm được 8,96 lít H2 (đktc). Phần trăm lượng của etanol vô láo hợp ý
 • Đốt cháy trọn vẹn 14,8 gam ancol Y nằm trong sản phẩm đồng đẳng của ancol etylic chiếm được 17,92 lít CO2 (đktc). Số vẹn toàn tử Hidro vô X là
 • Hợp hóa học HCHO và những tên thường gọi (a) metanal; (b) andehit fomic; (c) fomandehit; (d) fomalin, (e) focmon. Số tên thường gọi chính với hợp ý hóa học bên trên là
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Trong công nghiệp, người tao lão hóa metan với xúc tác, chiếm được andehit fomi
 • Axit Benzoic được dùng như 1 hóa học bảo vệ đồ ăn thức uống (kí hiệu là E-210) cho tới xúc xích, n
 • Axit cacboxylic này tiếp sau đây với mạch cacbon phân nhánh, làm mất đi color hỗn hợp brom? 
 • Cho 6,6 gam axit axetic phản xạ với láo hợp ý bao gồm 4,04 gam ancol metylic và ancol etylic tỉ trọng 2:3 về
 • X là láo hợp ý bao gồm H2 và khá của nhì anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử đều sở hữu số nguyê
 • Hỗn hợp ý X bao gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với Na, chiếm được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hóa học rắn Y. Giá trị của m là
 • Dãy bao gồm những hóa học đều ứng dụng với ancol etylic là:
 • Bậc của ancol tert-butylic là: 
 • Chất này tiếp sau đây với sức nóng chừng sôi cao nhất? 
 • Để pha trộn khí axetilen vô chống thử nghiệm, người tao dùng phương pháp: 
 • Cho những hóa học sau: etilen, propan, toluen, axetilen, buta-1,3-đien, hex-1-in.
 • Hỗn hợp ý X bao gồm ancol etylic và phenol.
 • Hỗn hợp ý A bao gồm propin và hiđro với tỉ khối khá đối với H2 là 10,5.
 • Cho những tuyên bố sau: (1). Nhiệt chừng sôi của axeton < ancol etylic < axit axetic < axit butiric.
 • Hai xicloankan M và N đều sở hữu tỉ khối khá đối với metan vì thế 5,25.
 • Cho sơ đồ gia dụng gửi hóa: CH3CH2Cl → X→ Y. Vậy X, Y theo thứ tự là:
 • Để phân biệt 2 hỗn hợp riêng rẽ biệt: axit acrylic và axit fomic người tao uống thuốc test này sau đ
 • Licopen, công thức phân tử C40H56 là hóa học red color vô trái ngược quả cà chua, chỉ chứa chấp link song và link đơn vô phân tử. Hiđro hóa trọn vẹn licopen được hiđrocacbon C40H82 . Vậy licopen có:
 • Cho những hóa học sau: (1) Cu(OH)2 ; (2) Na; (3) nước brom; (4) NaOH. Số hóa học ko thể ứng dụng với phenol là:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA