ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

Ưu điểm của hệ tuần trả kín đối với hệ tuần trả hở:

Bạn đang xem: ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

A. Máu chảy vô động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề cao hoặc tầm. (1)

B. Tốc phỏng tiết chảy nhanh chóng, tiết lên đường được xa vời cho tới những phòng ban. (2)

C.

Đáp ứng chất lượng tốt rộng lớn yêu cầu trao thay đổi khí và trao thay đổi hóa học của khung người. (3)

D. Cả (1), (2), (3) đều đích.

Đáp án D

Ưu điểm của hệ tuần trả kín đối với hệ tuần trả hở: Máu chảy với áp lực nặng nề cao hoặc tầm, vận tốc tiết chảy nhanh chóng -> tiết lên đường được xa vời, cho tới những phòng ban nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu yêu cầu trao thay đổi hóa học cao của khung người.
Vậy lựa chọn đáp án D.

Sách lớp 11 công tác mới mẻ Toán, Lý, Hoá, 3 cỗ liên kết trí thức, chân mây tạo ra, cánh diều 200.000đ 129.000đ
Sách sinh học tập 11 thầy Phan Khắc Nghệ, tự động học viên học tập lớp 11 Moonbook 700.000đ 400.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh bám theo chủ thể ôn thi đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: khẳng định nào sau đây đúng

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

Sách lập trình sẵn Python cơ bạn dạng, cho những người mới mẻ chính thức Moonbook 150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID