we are going to visit our grandparents when we will finish our final exams

Câu hỏi:

20/03/2020 47,241

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng show the underlined part that needs correction.

Bạn đang xem: we are going to visit our grandparents when we will finish our final exams

We are going to visit our grandparents when we will finish our final exams.

D. will finish

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Đáp án D: ‘will finish’=>’finish’

Trong mệnh đề thời hạn (Time clause) (trong câu này time clause đó là “when we finish our exams) nhằm nói tới trường hợp sau này thì tao luôn luôn phân tách theo đuổi thì thời điểm hiện tại đơn

Dịch: công ty chúng tôi tiếp tục cút thăm hỏi các cụ Khi tuy nhiên kì đánh giá kết thúc

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng choose the sentence which is closest in meaning to tướng the given one.

The last person who leaves the room must turn off the lights.

A. The last person to tướng leave the room must turn off the lights

B. The last person to tướng turn off the lights must leave the room

C. The last person to tướng be left the room must turn off the lights

D. The last person leave the room must turn off the lights

Câu 2:

Mark the letter A, B, c, or D to tướng indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to tướng the underlined part in each of the following questions.

The earth is being threatened and the future looks bad.

A. done

B. made

C. defended

D. varied

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng choose the sentence which is closest in meaning to tướng the given one.

“Would you lượt thích to tướng come to tướng my birthday tiệc ngọt, Sarha?” asked Frederic.

A. Frederic invited Sarha to tướng his birthday party

Xem thêm: chỉ dùng dung dịch koh để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây

B. Frederic asked if Sarha was able to tướng come to tướng his birthday party

C. Frederic asked Sarha if she likes his birthday tiệc ngọt or not

D. Frederic reminded Sarha of his coming birthday party

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each unfinished sentence.

During the interview you should _______ on what the interviewer is saying.

A. look

B. centralize

C. observe

D. concentrate

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng show the underlined part that needs correction.

He comes from a large family, all of them now live in nước Australia.

A. comes

B. large family

C. them

D. live in

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng choose the sentence which best combine the pair of sentences below.

I did not dare to tướng turn on television. I was afraid of waking the baby up.

A. Waking the baby up, I could not continue watching the television

B. I decided to tướng turn the television down to tướng avoid waking the baby up

C. I decided not to tướng turn the television down in order to tướng wake the baby up

Xem thêm: unluckily david's dangerous and incredible journey in search of the blue fairy is in

D. I did not dare to tướng turn on the television for fear of waking up the baby