we greatly respect my teacher for all of the best things that she brought to us

Câu hỏi:

20/03/2020 49,298

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: we greatly respect my teacher for all of the best things that she brought to us

We greatly respect  my teacher for all of the best things that she brought to lớn us.

D. look down on

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Từ trái khoáy nghĩa - Kiến thức về cụm động từ

Tạm dịch: Chúng tôi rất rất kính trọng nhà giáo của tôi về toàn bộ những điều tuyệt với nhất nhưng mà cô ấy vẫn mang tới Shop chúng tôi.

=> Respect /rɪ'spekt/ >< look down on: tôn trọng>< coi thường

Các đáp án khác:

A. look up to lớn = respect (v): ngưỡng mộ, tôn trọng

B. look forrwards: coi đợi

D. Look for: thăm dò kiếm

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Food and drinks which strongly ______ the body toàn thân can cause stress.

A. boost     

B. motivate 

C. encourage         

D. stimulate

Câu 2:

To Hoa, her father is the greatest person in the world and he always sets a good _______ for her.

A. role

B. behaviour         

C. example     

D. action

Câu 3:

In Viet Nam, you shouldn't ________ at somebody's house on the first day of the  New Year unless you have been invited by the house owner.

A. show up

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

B. get up         

C. put up        

D. go up

Câu 4:

They were ví _________ about joining the local volunteer group that they couldn’t sleep last night

A. excite     

B. excitement 

C. exciting  

D. excited

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word (s) in each of the following questions.

Local people have cut down the forests to lớn make way for farming.

A. allow farming to lớn take place 

B. lose way in farming

C. have a way of farming        

D. give way to lớn farming

Câu 6:

_____ is wiping out many kinds of plants and animals.  

A. Defoliation           

B. Deforestation    

C. Deformation         

Xem thêm: skills 2 unit 3 lớp 9

D. Degradation