we had already put out the fire

Câu hỏi:

13/08/2021 27,096

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Bạn đang xem: we had already put out the fire

_________, we had already put out the fire.

A. Until the firemen arrives to tát help

B. No sooner had the firemen arrived to tát help

C. By the time the firemen arrived to tát help

Đáp án chủ yếu xác

D. After the firemen have arrived to tát help

Đáp án C

A. Mãi cho tới Lúc quân cứu vớt hỏa cho tới, công ty chúng tôi tiếp tục dập tắt vụ cháy. 

B. Ngay Lúc quân cứu vớt hỏa cho tới, công ty chúng tôi tiếp tục dập tắt vụ cháy. 

C. Trước Lúc quân cứu vớt hỏa cho tới, công ty chúng tôi tiếp tục dập tắt vụ cháy. 

D. Sau Lúc quân cứu vớt hỏa cho tới, công ty chúng tôi tiếp tục dập tắt vụ cháy. 

Suy rời khỏi, chỉ mất ý C là hợp ý nghĩa và trúng ngữ pháp

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

ASEAN aims at promoting economic growth, regional peace as well as provide opportunities for its members.

A. aims at

B. economic growth

C. provide

D. its

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

They decided to tát _________ their journey till the kết thúc of the month because of the epidemic.

A. take up

B. turn round

C. put off

D. do with

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Passing a driver's test is a necessity requirement for all people wishing to tát drive a motor vehicle.

A. Passing

B. necessity

C. wishing

D. to drive  

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

No sooner _________ the comer than vãn the wheel came off.

A. the khẩn khoản turned

B. had the khẩn khoản turned

C. did the khẩn khoản turn

D. the khẩn khoản had turned

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on the answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

They didn't have breakfast. That's why they are hungry now.

A. If they had had breakfast, they wouldn't have been hungry now.

B. If they had breakfast, they would have been hungry now.

C. If they had had breakfast, they wouldn't be hungry now.

D. If they had breakfast, they wouldn't be hungry now. 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Neither the clerks nor the department manager are being considered for promotions this time.

A. nor

B. department

C. are

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

D. for promotions