writing unit 3 lớp 11Lời giải bài xích tập dượt Unit 3 lớp 11 Writing trang 34, 35 vô Unit 3: Cities of the future Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 3.

Tiếng Anh 11 Unit 3 Writing (trang 34, 35) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: writing unit 3 lớp 11

1 (trang 34 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the following ideas and decide whether they are advantages or disadvantages of living in a smart thành phố. Tick (v) the appropriate box (Đọc những ý tưởng phát minh tại đây và ra quyết định coi bọn chúng là ưu thế hoặc bất lợi Khi sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh mưu trí. Đánh vệt (v) vô dù quí hợp)

Tiếng Anh 11 Unit 3 Writing (trang 34, 35) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

Advantages: 1, 4, 5

Disadvantages: 2, 3, 6

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Công nghệ mưu trí hùn cuộc sống đời thường của quý khách đơn giản dễ dàng rộng lớn bằng phương pháp giảm sút việc làm mái ấm gia đình.

2. Nếu ko được đào tạo và huấn luyện, người dân sẽ không còn biết phương pháp dùng những technology vô TP. Hồ Chí Minh mưu trí.

3. Người dân sẽ ảnh hưởng giới hạn quyền riêng biệt vì thế camera được lắp ráp mọi chỗ vô TP. Hồ Chí Minh.

4. Tác động xấu đi cho tới môi trường thiên nhiên thấp hơn.

5. Công nghệ mưu trí hùn TP. Hồ Chí Minh hoạt động và sinh hoạt hiệu suất cao rộng lớn.

6. Mọi người trở thành lo ngại vì như thế vấn đề cá thể của mình rất có thể ko được đảm bảo.

2 (trang 34 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the article below and match its parts with the correct descriptions (Đọc nội dung bài viết tiếp sau đây và nối những phần của chính nó với những tế bào mô tả đúng)

____ A. Introduction - A short paragraph stating the issue and what the article will cover

____ B. Title - The topic of the article in a few words

Quảng cáo

____ D. Conclusion - A summary of the main points and sometimes the writer’s opinion

____ C. Body paragraphs - Each presenting a main point for or against the issue, supported by facts, examples, or explanations

[ 1 ] Living in a smart city: GOOD or BAD?

[ 2 ] If you live in a smart thành phố, you will probably agree with má that life is not all good as some people may think. So what are the pros and cons of living in a smart city?

[ 3 ] The good thing about smart cities is that they are very modern. Smart technologies make people’s lives easier by reducing household chores. Besides, the thành phố infrastructure which includes sensors and cameras collects information about people and their activities, and uses it to lớn provide faster, cheaper, and better services.

[ 4 ] On the other hand, living in a smart thành phố has some disadvantages. Some smart technologies are difficult to lớn use and without training, thành phố dwellers might find them useless. With cameras everywhere in public spaces, people also have limited privacy. They are worried that their personal information might not be protected, and they might become victims of cybercrime.

[ 5 ] In conclusion, living in a smart thành phố has both advantages and disadvantages. However, I think these urban areas offer great promise. The issues should be dealt with in the years ahead as the world’s population keeps growing, and more people are moving to lớn big cities.

Quảng cáo

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

Sống vô một TP. Hồ Chí Minh thông minh: TỐT hoặc XẤU?

Nếu các bạn sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh mưu trí, có lẽ rằng các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng cuộc sống đời thường ko nên khi nào thì cũng chất lượng đẹp mắt như một vài người vẫn nghĩ về. Vậy những ưu và điểm yếu của việc sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh mưu trí là gì?

Điểm hoặc của những TP. Hồ Chí Minh mưu trí là nó rất văn minh. Công nghệ mưu trí thực hiện cho tới cuộc sống đời thường của quý khách đơn giản dễ dàng rộng lớn bằng phương pháp giảm sút việc làm mái ấm gia đình. Trong khi, hạ tầng TP. Hồ Chí Minh bao hàm cảm ứng và camera tích lũy vấn đề về loài người và hoạt động và sinh hoạt của mình, đôi khi dùng vấn đề tê liệt nhằm hỗ trợ công ty thời gian nhanh rộng lớn, rẻ mạt rộng lớn và chất lượng rộng lớn.

Mặt không giống, sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh mưu trí với một vài điểm yếu. Một số technology mưu trí rất rất khó khăn dùng và nếu như không được đào tạo và huấn luyện, người dân TP. Hồ Chí Minh rất có thể thấy bọn chúng không có tác dụng. Với camera ở từng điểm vô không khí công nằm trong, quý khách cũng trở thành giới hạn quyền riêng biệt. Họ lo ngại rằng vấn đề cá thể của mình rất có thể ko được đảm bảo và chúng ta rất có thể phát triển thành nàn nhân của tội phạm mạng.

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

Tóm lại, sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh mưu trí đối với cả ưu thế và điểm yếu. Tuy nhiên, tôi nghĩ về những khu vực khu đô thị này hứa hứa hẹn thật nhiều. Các yếu tố cần phải giải quyết và xử lý trong mỗi năm cho tới Khi số lượng dân sinh toàn cầu không ngừng nghỉ tăng thêm và càng ngày càng có rất nhiều người gửi cho tới những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.

3 (trang 35 Tiếng Anh 11 Global Success): Write an article (120-150 words) about other advantages and disadvantages of living in a smart thành phố. Use the suggested ideas in 1, the sample in 2, and the outline below to lớn help you (Viết một bài xích báo (120-150 từ) về những tiện nghi và trở ngại không giống Khi sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh mưu trí. Sử dụng những ý tưởng phát minh được khêu ý vô phần 1, khuôn vô phần 2 và dàn ý bên dưới sẽ giúp đỡ bạn)

Gợi ý:

Smart cities are built on new technologies to lớn improve people’s lives. The idea of living in one of them sounds very exciting. But is a life controlled by smart technologies good or bad for us?

Let’s start with the advantages.  Living in a smart thành phố can reduce the negative impact on the environment. Future smart cities will be built in new urban areas with a lot of green space. City dwellers will also care more about the environment, so sánh they will try to lớn find ways to lớn make their cities greener and more sustainable, for example, by growing vegetables in their roof gardens.

What about the disadvantages? Smart cities can also affect people’s private lives. When cameras are installed for security purposes, thành phố dwellers will lose their right to lớn privacy. They may think that someone is watching them all the time, and feel uncomfortable.

In conclusion, there are both advantages and disadvantages of living in a smart thành phố. In my opinion, the benefits are greater, and people will find a way to lớn adapt to lớn the new lifestyle and overcome the challenges.

Hướng dẫn dịch:

Các TP. Hồ Chí Minh mưu trí được xây đắp bên trên những technology mới nhất nhằm nâng cấp cuộc sống đời thường của quý khách. Ý tưởng sinh sống ở một trong các số bọn chúng nghe dường như rất rất thú vị. Nhưng một cuộc sống đời thường được trấn áp vì chưng những technology mưu trí là chất lượng hoặc xấu xa cho tới bọn chúng ta?

Hãy chính thức với những ưu thế. Sống vô một TP. Hồ Chí Minh mưu trí rất có thể hạn chế tác dụng xấu đi cho tới môi trường thiên nhiên. Các TP. Hồ Chí Minh mưu trí vô sau này sẽ tiến hành xây đắp bên trên những khu vực thành phố mới với khá nhiều không khí xanh rì. Cư dân TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục quan hoài nhiều hơn thế cho tới môi trường thiên nhiên, vậy nên chúng ta tiếp tục nỗ lực dò thám thủ tục cho tới TP. Hồ Chí Minh của mình xanh rì rộng lớn và vững chắc rộng lớn, ví dụ điển hình bằng phương pháp trồng rau củ vô khu vực vườn bên trên cái căn nhà của mình.

Điều gì về những bất lợi? Thành phố mưu trí cũng rất có thể tác động cho tới cuộc sống đời thường riêng biệt của quý khách. Khi camera được lắp ráp vì như thế mục tiêu bình an, người dân TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mất mặt quyền riêng biệt. Họ rất có thể cho là ai tê liệt đang được theo đuổi dõi chúng ta từng khi và cảm nhận thấy ko tự do.

Tóm lại, đối với cả ưu thế và điểm yếu Khi sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh mưu trí. Theo tôi, quyền lợi to hơn, và quý khách tiếp tục dò thám cơ hội thích ứng với lối sinh sống mới nhất và vượt lên những thử thách.

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 3

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Language (trang 29, 30, 31)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Reading (trang 31, 32)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Speaking (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Listening (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Communication and Culture (trang 35, 36)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Project (trang 37)

Xem tăng câu nói. giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2
 • Tiếng Anh 11 Unit 6: Preserving our heritage

Xem tăng những tư liệu hùn học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 với đáp án
 • 600 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 với đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: chỉ dùng dung dịch koh để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-3-becoming-independent.jspGiải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học