you're always making terrible mistakes said the teacher

Câu hỏi:

30/10/2020 43,136

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

Bạn đang xem: you're always making terrible mistakes said the teacher

"You're always making terrible mistakes", said the teacher.

A. The teacher asked his students why they always made terrible mistakes.

B. The teacher complained about his student making terrible mistakes.

Đáp án chủ yếu xác

C. The teacher realized that his students always made terrible mistakes.

D. The teacher made his students not always make terrible mistakes.

Đáp án B

Kiến thức về cấu hình ngữ pháp

- tobe + always + Ving ~ complain about st/ doing st: ta thán, phàn nàn về điều gì

- make mistakes: vướng lỗi

Dịch đề: "Em luôn luôn vướng những lỗi sai nghiêm trang trọng", giáo viên phát biểu.

Dựa vô nghĩa —› người sử dụng động kể từ "complain" tương thích nhất

Tạm dịch: Thầy giáo phàn nàn về cậu học viên của ông ấy luôn luôn vướng những lỗi sai nguy hiểm.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He behaved in a very strange way. That surprised má a lot.

A. What almost surprised má was the strange way he behaved.

B. He behaved very strangely, which surprised má very much.

C. His behavior was a very strange thing, that surprised má most.

D. I was almost not surprised by his strange behavior.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

My mother doesn't eye đồ sộ eye with my father sometimes.

A. see 

B. glance

C. look

D. agree

Xem thêm: đề thi văn 8 cuối kì 2

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

In ______most countries, it is compulsory for children đồ sộ receive primary education.

A. a

B. an

C. the 

D. ϕ

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The plane would have landed easily____ the thick fog.

A. unless

B. but for

C. because of 

D. due to

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

UNICEF uses the term 'child protection' đồ sộ refer for preventing and responding đồ sộ violence, exploitation and abuse against children and teenagers.

A. uses

B. 'child protection

C. for

D. against

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Regarding as one of the leading figures in the development of the short story, O Henry is the author of many well- known American novels.

A. Regarding as

B. leading figures

C. the

Xem thêm: cảm nhận bài mùa xuân nho nhỏ

D. novels